xs
xsm
sm
md
lg

อนุกรรมการเช็กความคืบหน้าขึ้นมรดกโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“วีระ” เผย อนุกรรมการตามคืบหน้าเอกสารเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก พร้อมตั้งคณะทำงานย่อย เขียนเอกสารเสนอยูเนสโก

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ว่า ที่ประชุมได้หารือและติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในเบื้องต้นที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารและรวบรวมข้อมูลของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ทั้งที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) และอยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมทั้งจัดทำเอกสารและข้อมูลของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จะเสนอเข้าสู่บัญชี รายชื่อเบื้องต้นขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทำหน้าที่เขียนเอกสารตามแบบฟอร์มและข้อกำหนดของยูเนสโก โดยตั้งเป้าหมายจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นอย่างน้อยปีละ 1 รายการ รวมทั้งให้เร่งรัดการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

นายวีระ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำเอกสารแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโก ได้แก่ 1. เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย และศาสนาสถานที่เกี่ยวข้อง ปราสาทพนมรุ้ง และ ปราสาทเมืองต่ำ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสาร และหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับรูปแบบการเขียนเอกสารให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก

2. อนุสรณ์สถาน แหล่งต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนาที่มีอายุกว่า 700 ปี อยู่ระหว่างการเร่งจัดทำเอกสารให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ 2 เกณฑ์ที่ 3 และเกณฑ์ที่ 4 ของยูเนสโก

3. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ได้เร่งรัดจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ 2 เกณฑ์ที่ 4 และเกณฑ์ที่ 6 เพื่อเสนอต่อยูเนสโกโดยเร็วที่สุด และ 4. พระธาตุพนม จ.นครพนม อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารและแผนบริหารจัดการเพื่อเสนอต่อยูเนสโกโดยทางจังหวัดตั้งเป้าหมายจะเสนอต่อยูเนสโกในปี 2562
กำลังโหลดความคิดเห็น...