xs
sm
md
lg

ชมพิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สัมผัสชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งปัตตานี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ความเจริญรุ่งเรืองทางการปกครองและการค้าในอดีต จึงทำให้ ปัตตานี เป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา มีการรับเอาอารยธรรมจากชนชาติต่างๆ มาผสมผสานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยปรากฏร่องรอยตามแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม การแสดง การแต่งกาย อาหาร และวิถีชีวิตชุมชนที่งดงาม

ชาวปัตตานีทุกคนสามารถเลือกที่จะนับถือศาสนาได้อย่างเสรีภาพ ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ หรือ ชาวไทยเชื้อสายจีน สามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างปกติสุข โดยมีศาสนสถานซึ่งเป็นดั่งศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธา ของแต่ละศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้) และ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) เป็นต้น
“ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และ องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” หนึ่งในศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีความสำคัญยิ่งของชาวไทยเชื้อสายจีนฺ ในปัตตานี รวมทั้งชาวจีนในต่างประเทศ โดยมีความเชื่อกันว่า “เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” นั้น เป็นเทพเจ้าเพียงองค์เดียว ที่มีตำนานเกิดขึ้นในปัตตานี จึงเป็นความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานีเป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน ศาลเจ้าเล่งจูเกียง โดยมูลนิธิเทพปูชนียสถาน ได้รวบรวมศิลปะภาพถ่าย วิชาการต่างๆ มาเก็บและจัดแสดงไว้ใน “หอนิทรรศน์สานอารยธรรม จ.ปัตตานี” สนับสนุนการจัดสร้างโดย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ของปัตตานี มีนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และ มหาวิทยาลัย ของไทย และ มาเลเซีย มาศึกษาเป็นจำนวนมาก

ภายใน “หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี” ชั้น 1 ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงประวัติจังหวัดปัตตานี และชุมชนจีน ประวัติพระหมอ เรื่องราวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เกี้ยวประกอบพิธีงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ห้องมัลติมีเดีย 1 และห้องบรรยาย และเมื่อเดินขึ้นไปชั้นที่ 2 จะพบกับห้องมัลติมีเดีย 2 ส่วนจัดแสดงภาพและเรื่องราวราชวงศ์กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และภาพตระกูลคณานุรักษ์
ในโอกาสเดินทางไปร่วมเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปี 2560 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เมื่อเร็วๆ นี้ กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด วธ. ได้ไปเยี่ยมชม “หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี” แห่งนี้ ได้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้าใจที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ที่สำคัญ ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการประสานนโยบาย คืนความสุขให้กับคนไทยเป็นการปรองดองประสานความรัก ความสามัคคีของวัฒนธรรมไทย - จีน และอิสลามในจังหวัดปัตตานี อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองปัตตานี ชาวไทยเชื้อสายจีน ประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และประเพณีวัฒนธรรมของจีนในจังหวัดปัตตานีได้อย่างแท้จริง

กฤษศญพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวปัตตานีที่ได้อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความรุ่งเรืองในอดีต และเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลาย เชื้อชาติ ศาสนา มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น อีกทั้งมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าศึกษามากมาย ตลอดจนมีวิถีชีวิตชุมชนที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร สิ่งเหล่านี้นับเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนให้หาโอกาสเดินทางมาจังหวัดปัตตานีอีกครั้งกำลังโหลดความคิดเห็น...