xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ออกประกาศจ่ายค่าตอบแทนสหวิชาชีพ 10 สาขา ใน รพช.- รพ.สต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปลัด สธ. ลงนามประกาศจ่ายค่าตอบแทนสหวิชาชีพ 10 สาขา ที่ทำงานใน รพ.ชุมชน และ รพ.สต. ชี้ ถิ่นทุรกันดารทำงานนานเกิน 11 ปี ได้เพิ่ม 4,500 บาท

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ตนได้ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการ สธ. สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ. ทุกระดับ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด สธ. รวมทั้งนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกแห่ง ให้รับทราบถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถรับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งออกมาก่อนหน้านี้ โดยเพิ่มสายงานสหสาขาวิชาชีพ อย่างกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข เพิ่มเติมล่าสุดรวมเป็น 10 สาขา เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

สำหรับประกาศดังกล่าวได้กำหนดรายชื่อสาขาวิชาชีพที่สามารถเบิกค่าตอบแทนในอัตราสหวิชาชีพ ประกอบด้วย 10 สาขา คือ 1. นักกายภาพบำบัด 2. นักเทคนิคการแพทย์ 3. แพทย์แผนไทย 4. นักวิชาการสาธารณสุข 5. นักกิจกรรมบำบัด 6. นักรังสีการแพทย์ 7. นักจิตวิทยาคลินิก 8. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 9. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ 10. นักกายอุปกรณ์ โดยประกาศดังกล่าวได้เพิ่มสหวิชาชีพขึ้นมาใหม่อีก 3 สาขา คือ นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และนักกายอุปกรณ์

อนึ่ง สำหรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 11 และ 12) ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีหลักเกณฑ์สำคัญ 4 ประเด็น คือ 1. ใช้หลักเกณฑ์พื้นที่ 6 ระดับ เหมือนกันทุกวิชาชีพ 2. ใช้หลักเกณฑ์อายุราชการ 3 ช่วงอายุ ได้แก่ ปีที่ 1 - 3 ปีที่ 4 - 10 ปีที่ 11 ขึ้นไป เหมือนกันทุกวิชาชีพ 3. เพิ่มกลุ่มสายงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 4. ช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพลดลง

โดยสหสาขาวิชาชีพ กำหนดอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ ในพื้นที่ชุมชนเมือง หากทำงานปีที่ 1 - ปีที่ 3 ได้ 2,000 บาทต่อเดือน หากทำงานปีที่ 4 - ปีที่ 10 ได้ 2,600 บาท ทำงานปีที่ 11 ขึ้นไป ได้ 2,800 บาท แต่หากทำงานพื้นที่ปกติซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ 2.3 ภาระงานปานกลาง ปีที่ 1 - ปีที่ 3 ได้ 2,000 บาท ปีที่ 4 - ปีที่ 10 ได้ 2,600 บาท และปีที่ 11 ขึ้นไป ได้ 2,800 บาท พื้นที่ 2.2 ภาระงานมาก ปีที่ 1 - ปีที่ 3 ได้ 2,200 บาท ปีที่ 4 - ปีที่ 10 ได้ 2,800 บาท ปีที่ 11 ขึ้นไป ได้ 3,000 บาท พื้นที่ระดับ 2.1 ภาระงานหนักมาก ปีที่ 1 - ปีที่ 3 ได้ 2,200 บาท ปีที่ 4 - ปีที่ 10 ได้ 2,800 บาท ปีที่ 11 ขึ้นไปได้ 3,000 บาท ส่วนพื้นที่เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร กรณีทุรกันดารมาก อยู่ตามเกาะ หรืออยู่ตามชายแดน หากทำงานปีที่ 11 ขึ้นไป ได้ 4,500 บาท เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...