xs
xsm
sm
md
lg

ตั้งเจ้าคณะภาคมหานิกาย-ธรรมยุต แนะยึดหลักพรหมวิหาร 4 บริหารงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

มหาเถรสมาคมจัดพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์แนะยึดหลักพรหมวิหาร 4 บริหารงาน

วันนี้ (10 พ.ย.) ที่ห้องประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุม มส. โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ประกอบด้วย สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส เป็นเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ12-13 (ธรรมยุต) พระพรหมสุธี วัดสระเกศ เป็นเจ้าคณะภาค 12 พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นเจ้าคณะภาค 7 พระสาสนโสภณ วัดโสมนัสวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม เป็นเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นเจ้าคณะภาค 14-15(ธรรมยุต) พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นเจ้าคณะภาค 5 พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ เป็นเจ้าคณะภาค 10 พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส เป็นเจ้าคณะภาค 2 พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์ เป็นเจ้าคณะภาค 11(ธรรมยุต) พระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) พระธรรมราชานุวัตร วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็นเจ้าคณะภาค 6 พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร เป็นเจ้าคณะภาค 13 พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็นเจ้าคณะภาค 15 พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นเจ้าคณะภาค 4 พระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น เป็นเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต)

พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นเจ้าคณะภาค 11 พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข เป็นเจ้าคณะภาค 3 พระธรรมวิมลโมลี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าคณะภาค 16 พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นเจ้าคณะภาค 8 พระเทพเมธี วัดอรุณราชวราราม เป็นเจ้าคณะภาค 9 พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นเจ้าคณะภาค 17 พระเทพสิทธิมนุ วัดดุสิดาราม เป็นเจ้าคณะภาค 18 พระเทพสุธี วัดนิมมานรดี เป็นเจ้าคณะภาค 14 พระราชวิสุทธิเวที วัดชนะสงคราม เป็นเจ้าคณะภาค 1 โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวกับเจ้าคณะภาคที่เข้ารับพระบัญชาในครั้งนี้ว่า การเป็นเจ้าคณะภาค ในการบริหารงานควรยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รวมทั้งหลักศีลให้เกิดความสามัคคี คือ ศีลสามัญญตา ความเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกัน และทิฏฐิสามัญญตา ความเป็นผู้ที่มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกัน และยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลด

อย.ทลายแหล่งผลิต-ร้านขายเครื่องสำอางปลอม

ดูบน Instagram

กำลังโหลดความคิดเห็น...