xs
sm
md
lg

ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรฯ

เผยแพร่:

“สมเด็จวัดปากน้ำ” มอบคำสั่งเจ้าคณะภาคฯ ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.เป็นต้นไป

วันนี้ (25 ต.ค.) เมื่อเวลา 18.30 น.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในการมอบคำสั่งเจ้าคณะภาค1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) ตั้ง สมเด็จพระวันรัต เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 ว่า ด้วยการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 โดยมีพระเถรานุเถระ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับคำสั่งเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง มีใจความว่า ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง ว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

จึงแต่งตั้งให้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) อายุ 77 พรรษา 57 วิทยฐานะ ป.ธ.9 เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง

มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคม

ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนาน เทอญฯ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2556 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2556

สมเด็จพระถีรญาณมุนี
เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...