xs
xsm
sm
md
lg

NQ : เลี้ยงลูกตามธรรมชาติ เทรนด์ใหม่ที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


โลกยุคใหม่ หมุนไกลเกินตามทัน พ่อแม่ต้องทบทวน วิธีการเลี้ยงลูกอย่างไร ให้เป็นคนดี มีความสุข และฉลาด แต่แฝงความนุ่มนวลอ่อนโยน ด้วยการใช้ ‘ธรรมชาติ’ ที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องใส่ใจ เทรนใหม่ของการเลี้ยงลูก

ในยุคโลกไร้พรมแดน และสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น พ่อแม่ควรตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติ ไปพร้อมๆ กับการดูแลส่งเสริมศักยภาพของลูกให้เติบโตสมวัย เทรนใหม่ของยุคนี้เลี่ยงไม่ได้ในการใช้ ‘ธรรมชาติ’ เข้าช่วย

เทรนใหม่เรื่องนี้ คือ Natural Quotient (NQ) หมายถึงการตระหนักรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ‘เด็กตามธรรมชาติ’ ในแง่มุมที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้เติบโตเต็มศักยภาพของเด็ก ตามที่เด็กเป็น และไม่กดดันให้เด็กเติบโตเกินวัย เกินกว่าพัฒนาการของเด็กจะรับได้

นอกจากนี้ยังต้องปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติที่เห็นความสำคัญของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ซึ่งพ่อแม่ต้อง มีข้อมูลในการส่งเสริม การเลี้ยงดูลูกตามหลักวิชาการ ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ความเป็น ‘ปัจเจก’ ของเด็กแต่ละคน ซึ่งเป็น ‘ธรรมชาติ’ ตามที่เด็กเป็น

พญ.สุธิรา ริ้วเหลือง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดเผยว่า การเลี้ยงลูกตามธรรมชาติ มีความสำคัญ และจะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ

1. Natural Shine ธรรมชาติของลูก พฤติกรรม นิสัย พร้อมกับทำความเข้าใจในสิ่งที่เด็กเป็น เพื่อปรับการเลี้ยงดูให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมพ่อแม่ต้องมีวิธีในการปรับเปลี่ยน ที่เข้ากับธรรมชาติของเด็กแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน

2. Natural parent ธรรมชาติของพ่อแม่ ต้องปรับทัศนคติในการเลี้ยงลูกให้ตรงกัน และมีแนวทางที่ตรงกัน

3. Natural emoluments ธรรมชาติของรายได้ การเลี้ยงลูกตามธรรมชาติอย่างเหมาะสมกับรายได้ของครอบครัวและความพอเพียง โดยอาจจะนำธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นของเล่นส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกได้

นอกจากนี้แล้วการเลี้ยงลูกตามธรรมชาติเป็นการเลี้ยงดูแบบไม่ปรุงแต่ง ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ซึ่งธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และยังทำให้เด็กรู้จักคุณค่ามีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งธรรมชาติจะสอนสิ่งต่างๆ ให้กับเด็กได้มากมาย แต่ก็ต้องเริ่มจากพ่อแม่เป็นหลัก

พ่อแม่ที่สนใจเทรนใหม่ของการเลี้ยงลูกตามธรรมชาติ สามารถไปหาข้อมูลการเลี้ยงลูกตามธรรมชาติ พร้อมทั้งทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยผ่านธรรมชาติได้ในงาน “NQ มหัศจรรย์ธรรมชาติ จากแม่...สู่ลูก” ครั้งแรกของเมืองไทย วันเสาร์อาทิตย์ที่ 4-5 สิงหาคม 2550 ณ ลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์
กำลังโหลดความคิดเห็น