xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ ส.ว. 200 คน ผ่านฉลุย 20 กลุ่มอาชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชกิจจานุเบกษาประกาศผลการเลือก ส.ว. จำนวน 200 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ อย่างเป็นทางการแล้ว

ช่วงค่ำ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับอําเภอ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับประเทศ นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2651 ประกอบข้อ 154 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567

จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 200 คน ดังต่อไปนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น