xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรกรต้นแบบ“สอน พรคำแก้ว”ผู้มีความรู้ด้านการปลูกพืชผสมผสาน และพืชสมุนไพร จนถูกขนานนามว่าเป็น“ปราชญ์ชาวบ้าน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสอน พรคำแก้ว อายุ 70 ปีได้รับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา และแปลงเนื้อที่ 15 ไร่ 0 งาน 44 ตารางวา ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้ามาให้ความรู้ ในการใช้ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างรายได้ในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการเข้ามาอบรมใน "โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน" และได้จัดตั้งที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้เป็นศูนย์เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. เครือข่าย) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่มีความโดดเด่นเรื่องเกษตรผสมผสานและการปลูกพืชสมุนไพร

ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ ทำให้ในปี 2562 นายสอน พรคำแก้ว ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลวังท่าช้าง ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 37 ราย โดยมีนายสุนทร ทองคำ เป็นประธานกลุ่มฯ และในปัจจุบัน ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ตำบลวังท่าช้าง โดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจฯ แปลงใหญ่ มีพื้นที่ในการผลิตพืชผักผลไม้และสมุนไพร 303 ไร่ โดยมีที่ดินในเขตปฏิรูปของนายสอน พรคำแก้ว อยู่ในนั้นด้วย ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลวังท่าช้าง จะเน้นการปลูกพืชสมุนไพรเป็นหลัก ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร เพชรสังฆาต มาระขี้นก กระเจี๊ยบ เป็นต้น และได้ทำ MOU กับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรที่สามารถสร้างรายได้ให้มากถึง 7 ตันต่อปี

นอกจากนี้ นายสอน พรคำแก้ว ในนามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลวังท่าช้าง ยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และด้วยความรู้ความสามารถของนายสอน พรคำแก้ว ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ปราจีนบุรี จึงได้ดำเนินการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน (อสปก.) ดีเด่นของจังหวัดปราจีนบุรี


กำลังโหลดความคิดเห็น