xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทย ออก 11 ข้อ สวนทางนโยบายนายกฯ ดึง “กัญชา” กลับเป็นยาเสพติด รับลูก ส.ส.ภูมิใจไทย หนุนออก กม.คุมกัญชา ได้ประโยชน์กว่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทย ออก 11 ข้อ สวนทางนโยบาย ดึง “กัญชา” กลับไปเป็นยาเสพติด ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เผย “ป.มท.” ส่งความเห็นต่อ “ร่าง กม.กัญชา กัญชง พ.ศ...” เห็นชอบ 10 ข้อ แจ้งเลขาธิการสภา รับลูก ส.ส.ภูมิใจไทย กับร่างฯที่ค้างอยู่ในสภา ย้ำ! ร่าง กม.เป็นการอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ตามมาตรการที่เหมาะสม มุ่งเน้นการป้องกันการแพร่กระจายในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ เฉพาะการแพทย์ การศึกษาวิจัย

วันนี้ (16 พ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้ “กัญชา” กลับไปเป็นยาเสพติด

อย่างไรก็ตาม ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาสนับสนุนกฎหมายกัญชา กัญชง พ.ศ... ที่ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร แล้ว ตั้งแต่สมัยประชุมที่ผ่านมา

ล่าสุด พบว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.มท. มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อแจ้งการรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ...” เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ... เนื่องจากเป็นการอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

“โดยมีการกำหนดมาตรการที่เหมาะสม มุ่งเน้นการป้องกันการแพร่กระจายในทางที่ไม่ถูกต้อง และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย”

สำหรับข้อมูลความคิดเห็นของกระทรวงมหาดไทย เห็นด้วยใน 10 ประเด็น และมีข้อเสนอแนะ 1 ประเด็น ดังนี้
1. เห็นด้วยกับการกำหนดให้การใช้กัญชา กัญชง หรือสารสกัดเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบ ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา

ตามกฎหมายว่าด้วยยา อาหารตามกฎหมาย ว่าด้วยอาหาร เครื่องสำอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดตามที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้

รวมถึงการนำเข้า การส่งออก การขาย และการโฆษณา ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น

เนื่องจากเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสารสกัดอย่างเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ

2. เห็นด้วยกับการกำหนดให้มี “คณะกรรมการกัญชา กัญชงแห่งชาติ” และการได้มาซึ่งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการองค์กรภาคประชาชน

รวมถึงการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย

รวมถึงวิเคราะห์ป้ญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินนโยบายไม่บรรลุผล เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างตรงจุด

3. เห็นด้วยกับการกำหนดให้มีการขออนุญาตและการอนุญาตผู้ประสงค์จะเพาะปลูกกัญชา หรือกัญชง หรือผลิตหรือนำเข้ากัญชา กัญชง หรือสารสกัด การกำหนดวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต และ การแจ้งความประสงค์

การกำหนดขนาดของพื้นที่เพาะปลูกกัญชาหรือกัญชง การกำหนดคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้ฃออนุญาต และกำหนดอายุใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาต และการขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย

เนื่องจากเป็นการควบคุม ป้องกัน การปฏิบัติของผู้ฃอรับอนุญาตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รัดกุม ตามหลักวิชาการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

4. เห็นด้วยกับการกำหนดให้มีการขอจดแจ้งและการรับแจ้งผู้ที่ประสงค์จะเพาะปลูกกัญชา หรือกัญชง เพื่อประโยชน์ในครัวเรือน

เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือน แต่ควรเป็นไปเพื่อทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพเท่านั้น และส่วนที่จะนำมาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

5. เห็นด้วยกับการกำหนดให้มีหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้จดแจ้ง เนื่องจากการกำหนดหน้าที่ ของผู้รับอนุญาตและผู้จดแจ้งไว้ให้ชัดเจน

จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเช้าไปตรวจสอบ ควบคุม และป้องกัน การปฏิบัติงานของผู้รับอนุญาตและผู้จดแจ้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดได้

6. เห็นด้วยกับการกำหนดให้มีการพักใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับจดแจ้ง และ การเลิกกิจการ เนื่องจากเป็นการกำหนดบทลงโทษกับผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้ เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบในภายหลัง

7. เห็นด้วยกับการกำหนดให้มีข้อห้ามการโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับช่อดอก หรือยางของกัญชา สารสกัด หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวช้องกับการสูบกัญชา

รวมถึงข้อยกเว้น และ การกำหนดให้มีการอุทธรณ์ กรณีผู้อนุญาต หรือผู้รับจดแจ้งไม่ออกใบอนุญาต หรือใบรับจดแจ้ง หรือไม่อนุญาต ให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบรับจดแจ้ง

เนื่องจากการโฆษณาควรอยู่ภายใต้การควบคุมที่เคร่งครัด ต้องไม่สื่อให้คนเข้าใจผิดในสรรพคุณเกินจริง และจะต้องไม่แสดงผลลัพธ์ที่ได้หลังการใช้กัญชา กัญชงในเรื่องที่ผิด

8. เห็นด้วยกับการกำหนดให้มีการคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง หรือสารสกัดและการป้องกันการใช้กัญชา กัญชง หรือสารสกัดในทางที่ผิด

เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับความคุ้มครองจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน สตรีมีครรภ์ และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ โดยเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ทางสุขภาพที่รุนแรงกว่าคนกลุ่มอื่นจากการบริโภคกัญชาและสารสกัด

จึงควรได้รับการคุ้มครองและจำกัด การเข้าถึงกัญชาให้มากที่สุด

9. เห็นด้วยกับการกำหนดหน้าที่และอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง เพื่อให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

และการกำหนดบทกำหนดโทษกรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากจะทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ และสามารถตรวจสอบ ยึด อายัด หรือดำเนินการตามความจำเป็นที่กฎหมายกำหนดได้

10. ปัจจุบันมาตรการกำกับดูแลการเพาะปลูก การผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย หรือโฆษณากัญชา กัญชง หรือสารสกัด และการคุ้มครองสุขภาพของบุคคลจากการบริโภคกัญชา กัญชง หรือสารสกัด

รวมถึงการนำไปไข้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร และการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.นี้ จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร

เห็นว่า ปัจจุบันมีการใช้กัญชาในเชิงนันทนาการ การใช้สารสกัดเกินขนาด และการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

ดังนั้น การเสนอร่าง พ.ร.บ. นี้ จะเป็นการอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการป้องกันการแพร่กระจายในทางที่ไม่ถูกต้อง

ซึ่งจะเป็นผลเสียหายร้ายแรง ต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

การกำหนดมาตรการกำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม อนุญาตการผลิต น่าเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ครอบครอง

สุดท้าย 11. กระทรวงมหาดไทย มีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ

เป็นข้อสังเกตต่อร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ในประเด็นความชัดเจนของกฎหมาย เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้กำหนดให้ตรากฎกระทรวง หรือประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ไว้หลายมาตรา

ทำให้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอาจขาดความแน่นอนและชัดเจน ซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของประซาซน เช่น

การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตการเพาะปลูกกัญชา หรือกัญชง หรือผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขายกัญชา กัญชง หรือสารสกัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา 18)

การแจ้งความประสงค์ในการขออนุญาตเพาะปลูก คำขออนุญาตผลิต หรือคำขออนุญาตนำเข้ากัญชา กัญชง หรือสารสกัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา 19)

และการกำหนดคำนิยาม “พนักงานเจ้าหน้าที่” ให้หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 5)

“ไม่มีความชัดเจนว่า บุคคลใดบ้าง ที่จะมีคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขในการที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามพระราชบัญญัตินี้”


กำลังโหลดความคิดเห็น