xs
xsm
sm
md
lg

1 – 27 มี.ค.67 “ม.มหิดล เดินหน้าผลักดันสร้างกิจกรรมเชิงเรียนรู้”ชูจุดเด่นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเชิงเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยเข้าสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2564 - 2568 โดยมีนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action) โดยดำเนินงานผ่าน 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนารากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainability Growth) ยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน (Sustainability Resource Use) และยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายสังคมที่ยั่งยืน (Sustainability Communication)
 
โดยตลอด 3 เดือนแรกของปี 2567 มีการส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่ว ผ่าน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม MU SAVE TO SAVE ซึ่งเป็นการแข่งขันการคัดแยกขยะ ที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กิจกรรม MU HUNTER ที่เชิญชวนให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมกันค้นหาและศึกษาข้อมูลพื้นที่ที่สนับสนุนด้าน Net Zero Emission ในมหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรม MU SDGs CONTEST ซึ่งเป็นการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสั้นภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 
        และอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2567 คือกิจกรรม Zero Waste Awareness Day ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นความเข้าใจด้านการจัดการขยะ ผ่านนิทรรศการ Zero Waste และเวทีเสวนา Zero Waste Talk ที่ขนทัพวิทยากรจากหลากหลายองค์กรในแวดวงสิ่งแวดล้อมมาร่วมเวทีเสวนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Green Market ที่ส่งเสริมให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายลดการใช้พลาสติกโดยไม่จำเป็น และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น.


กำลังโหลดความคิดเห็น