xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day) ปี 67 สมุทรสาคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พาณิชย์จังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วม ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

น.ส.จอมขวัญ กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิด และเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกร จึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งหน่วยงานภาคืที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะต้องร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกร ณ ศพก. ทั้ง 882 แห่ง ทั่วประเทศ ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่ เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง ทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้เป็นการผลิดที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือพี่น้องเกษตรกรจะได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบัติและขยายผล ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 มีการจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 เรื่องการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปศุสัตว์ ฐานที่ 2 เรื่องฐานเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะด้านระบบการให้น้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ฐานที่ 3 เรื่องการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี ฐานที่ 4 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน, ฐานที่ 5 เรื่องการจัดการดินและปุ๋ย วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ภายในงานมีการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เรื่อง กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจกเมล็ดพันธุ์โหระพา กะเพรา ให้แก่เกษตรกรผู้มารับบริการดังกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น