xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ทบทวนเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือกำไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 65 (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบทบทวนการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 65 (ครั้งที่ 2)


วันนี้ (6 ก.พ.) นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (6 กุมภาพันธ์ 2567) มีมติเห็นชอบเรื่องทบทวนการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565 (ครั้งที่ 2) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทน กษ. และ สกท. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมในการเรียกให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนเพิ่มขีดความสามารถฯ นำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565 (ครั้งที่ 2) โดยมีข้อสรุปจากการประชุมหารือ ดังนี้

ให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวนเงิน 200 ล้านบาท

ในส่วนของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถฯ นายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญในอนาคต ได้ให้นำกลับไปทบทวนและเสนอคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น