xs
xsm
sm
md
lg

ขยับมา 6 ปี ได้ฤกษ์ ฟังความเห็นร่างกฎกระทรวง “ค่าเก็บขยะ/กำจัดปฏิกูล” ฉบับใหม่ เน้นจูงใจชุมชน แลกยกเว้นค่าธรรมเนียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ได้ฤกษ์! รับฟังความเห็น ร่างกฎกระทรวงปรับอัตราค่าธรรมเนียมจัดการสิ่งปฏิกูล/มูลฝอยฉบับใหม่ หลัง สถ.ยกร่าง เน้นจูงใจชุมชนจัดการ กำจัดขยะเป็นศูนย์ แลกยกเว้นค่าธรรมเนียม เผย สถ. ยกร่าง ชง อปท.76 จังหวัด รองรับกฎหมายรักษาความสะอาดฯ ฉบับแก้ไขปี 2560 ข้อมูลชุดเดิม ค่าเก็บเดือนละ 35 บาท ไม่เกิน 102 บาท ค่ากำจัดเดือนละ 40 บาท ไม่เกิน 70 บาท

วันนี้ (5 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อการปรับอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ

โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่่่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ...

และเวียนแจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ถึง อปท. และผู้เกี่่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างดังกล่าว ตามาตรา 5 ของ พ.ร.บ.ฯ ตั้งแต่วันที่่ 5 ก.พ. - 5 มี.ค.2567 ผ่านเวปไซด์ ของ สถ.

โดยร่างฉบับนี้ ให้ความสำคัญกับ อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการท้งถิ่่่นมีหน้าที่่ออกข้อกำหนด ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

1. การจัดเก็บและขนมูลฝอย ในลักษณะรายเดือน กรณีมีปริมาณมูลฝอย/เดือน ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร

ให้เก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 35 บาท แต่ไม่เกิน 102 บาท หากมีปริมาณมากกว่าให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นอัตราที่กำหนด

2. การกำจัดมูลฝอย ในลักษณะรายเดือน กรณีมีปริมาณมูลฝอย/เดือน ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร

ให้เก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 40 บาท แต่ไม่เกิน 70 บาท หากมีปริมาณมากกว่าให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นอัตราที่กำหนด

3. การเก็บและขนมูลฝอย หรือการกำจัดมูลฝอย ในลักษณะครั้งคราว โดยการเก็บและขน หรือกำจัดมูลฝอย เป็นรายครั้ง ให้คิดเป็นหน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร

ให้เก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 200 บาท หากมีปริมาณเกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตรให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นอัตราที่กำหนด

4. การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือการกำจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะครั้งคราว โดยการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล เป็นรายครั้ง ให้คิดเป็นหน่วยละ 100 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร

ให้เก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 250 บาท หากมีปริมาณสิ่งปฏิกูลเกิน 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นอัตราที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ราชการท้องถิ่น ออกข้อกำหนดของท้องถิ่นปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนมูลฝอย และกำจัดมูลฝอย

“โดยเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในปีที่ 7 และปีที่ 13 นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ตามอัตราที่กำหนดในกระทรวง”

ร่างฉบับนี้ ยังให้ “ยกเว้นค่าธรรมเนียม” กับ ผู้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอย ที่สามารถคัดแยกมูลฝอย ให้เป็นไปตามกำหนดท้องถิ่น โดยให้ ยกเว้นเฉพาะ “ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอย”

ยกเว้นให้กับบุคคล ชุมชน หรือ หมู่บ้าน ที่มีการจัดการปริมาณมูลฝอยจนปราศจากสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ยกเว้นให้กับบุคคล ชุมชน หรือ หมู่บ้าน ในพื้นที่ในเวลา ซึ่งมีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อันเกิดภัยธรรมชาติ

“คาดว่า ร่างฉบับนี้ จะเป็นมาตรการจูงใจให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และมีการจัดการมูลฝอยจนปราศจากมูลฝอย (Zreo Waste) ณ แหล่งกำเนิด”

และสามารถแก้ปัญหาค่าธรรมเนียม ปัจจุบันที่ อปท.จัดเก็บอยู่ ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่่เกิดขึ้นจริง.


กำลังโหลดความคิดเห็น