xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.ที่ดินฯ ชง 2 แนวทางถึง นายกฯ-รมว.ทส. แก้ปัญหาเดือดร้อนจากลิง แนะทำหมันแก้ระยะยาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.ส.ก้าวไกล เผย กมธ.ที่ดินฯ ชง 2 แนวทางถึง “นายกฯ - รมว.ทส.” แก้ปัญหาเดือดร้อนจาก “ลิง” กระทบความเป็นอยู่ ปชช. แนะทำหมัน แก้ระยะยาว เล็งแก้กฎหมาย

วันนี้ (25 ม.ค.) ที่รัฐสภา นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ส.ส.ภูเก็ต พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผลการประชุมคณะ กมธ.เกี่ยวกับญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจง อาทิ จ.ลพบุรี จ.สงขลา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ อบจ.ลพบุรี อบจ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองลพบุรี อบต.บัวชม อบต.ศิลาทิพย์ และมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นายฐิติกันต์ กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากลิงโดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ลพบุรี และ จ.สงขลา พบว่า ด้วยจำนวนประชากรลิงมีมากขึ้น และมีที่อยู่รุกล้ำกับที่อยู่อาศัยของประชาชนและขยายอาณาเขตมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สิน ทำลายพืชผลทางการเกษตร มีพฤติกรรมจะทำร้ายนักท่องเที่ยวและประชาชน และมีขยะ รวมทั้งสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากลิง ส่งผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย ความสะอาด และเศรษฐกิจของบ้านเมือง โดยเฉพาะปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวที่ซบเซาลงเป็นปัญหาสำคัญ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและแสดงความเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องกำหนดสถานที่และเวลาสำหรับให้อาหารลิงที่ชัดเจนและเป็นสัดส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลิงไม่ให้รบกวนประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้แหล่งท่องเที่ยวและประชาชนให้จัดทำถังขยะที่มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของลิง และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันและการแก้ไขปัญหาจากลิง

โฆษก กมธ.ที่ดินฯ กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องทำหมันลิงเพื่อควบคุมจำนวนประชากร แต่ประสบปัญหาที่ลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย การทำหมันต้องให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ดำเนินการ หน่วยงานอื่นไม่มีอำนาจหน้าที่ในการทำหมันลิง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการทำหมัน ประกอบกับการทำหมันลิงต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมอบอำนาจตามกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถดำเนินการทำหมันลิงได้ และต้องมีการจัดสรรเพิ่มงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว

คณะ กมธ.มีความเห็นว่า ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากในหลายพื้นที่ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น คณะ กมธ.จะมีข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณามอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง เช่น การทำหมันลิงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป และ 2. การแก้ไขปัญหาระยะยาว จะตั้งคณะอนุ กมธ. เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง และจัดทำรายงานรวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น