xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด ก.ก.ถ. ประทับตรานโยบายมหาดไทย เคาะค่าตอบแทน "คณะกรรมการชุมชนเทศบาล" ทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด ก.ก.ถ. ประทับตรานโยบายมหาดไทย ไฟเขียวจัดตั้ง "คณะกรรมการชุมชนเทศบาล" ทั่วประเทศ 2,469 แห่ง เคาะค่าตอบแทนฯ สูงสุด 1,250 บาท แต่ให้ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับเลือกจากคนในชุมชน

วันนี้ (19 ม.ค.2567 ) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ความคืบหน้าต่อแนวทางของรัฐ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเฉพาะเทศบาลทุกระดับ

ได้เลือกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 โดย ดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานประธาน ก.ก.ถ.

เห็นชอบกับหลักการค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ให้เทศบาลจัดตั้งชุมชน หรือ อาจแบ่งพื้นที่ใหม่ เช่น มีประชากรไม่น้อยกว่า 200 คน หรือ บ้านที่มีประชาชนตามทะเบียนไม่เกิน 100 หลัง หรือ จะแยกชุมชนใหม่ มีประชากรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือ บ้านที่มีประชาชนตามทะเบียนไม่เกิน 120 หลัง

และให้มีคณะกรรมการชุมชน ได้ตามสมควร จากการเลือกโดยประชาชนในชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

โดยเฉพาะค่าตอบแทน ให้ใช้เงินรายได้ของเทศบาล 2,469 แห่ง ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 192 แห่ง เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง

กระทรวงมหาดไทย เสนอว่า ค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชนเทศบาล

ให้เทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับนี้ โดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนตามเกณฑ์ รายได้ของเทศบาล โดยให้คำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง

เช่น รายได้ของเทศบาลเกิน 100 ล้านบาท ให้ประธาน ได้รับค่าตอบแทน 1,250 บาท กรรมการ 1,000 บาท รายได้ของเทศบาลเกิน 50-100 ล้านบาท ให้ประธาน ได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท กรรมการ 800 บาท

และ รายได้ของเทศบาลไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ประธาน ได้รับค่าตอบแทน 750 บาท กรรมการ 600 บาท

การจ่ายค่าตอบแทนจำนวนกี่เดือนต่อปี ให้เทศบาลพิจารณา กำหนดตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะการคลังของ เทศบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

หมายเหตุ: ในกรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมขนของเทศบาล ให้ใช้ยอดรวม เฉพาะรายได้จัดเก็บเองและภาษีจัดสรร

ตามงบการเงิน ประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้ว มาที่ได้ปิดบัญชีแล้ว เป็นฐานในการคำนวณอัตราเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล

ตัวอย่าง : หากเทศบาลจะจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (ซึ่งปกติจะจัดทำในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566) เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ให้ใช้รายได้จัดเก็บเองรวมกับภาษีจัดสรรของงบการเงินประจำปีของปี พ.ศ. 2565 ที่ได้ปิดบัญชีแล้วมา เป็นฐานในการคำนวณช่วงขั้นอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายได้

ซึ่งหาก งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลมีรายได้ (รายได้จัดเก็บเอง รวมกับภาษีจัดสรร) จำนวน 120 ล้านบาท เทศบาลสามารถตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการชุมชนได้ตามอัตรา ประธานกรรมการ 1,250 บาท และกรรมการ 1,00 บาท เป็นต้น.


กำลังโหลดความคิดเห็น