xs
xsm
sm
md
lg

“อนุชา” ย้ำ อาเซียนต้องร่วมแก้ความยากจน เน้นเยาวชนมีส่วนร่วมผลักดันกำหนดทิศทาง SDGs มากขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมต.สำนักนายกฯ ย้ำ ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนของภูมิภาค เน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการผลักดัน และกำหนดทิศทางของ SDGs ให้มากขึ้น

วันนี้ (31 มี.ค.) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับนายอาร์เซนิโอ บาลิซาคัน รัฐมนตรีว่าการสำนักงานด้านการพัฒนาและเศรษฐกิจแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเร่งรัดการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 โดยมี นายเกา กิม ฮอน เลขาธิการอาเซียน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรัฐมนตรี/ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ได้มีการหารือกันถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานและแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของภูมิภาคอาเซียน โดยยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 และหลักการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง อีกทั้งยังได้รับทราบผลของการประชุมอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่วยงานด้านการวางแผนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของ SDGs รวมถึงการนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างนโยบาย โครงการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการวางแผนระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs ร่วมกันในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเน้นย้ำถึงการส่งเสริมการลงทุนที่มีความครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 และในช่วงทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมพลังของภาคีเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนายั่งยืนเพื่อสนับสนุนการบรรลุ SDGs

โอกาสนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของไทย รวมถึงที่ประเทศสมาชิกอาเซียนควรมุ่งเน้นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความยากจนของภูมิภาค ว่า ต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการผลักดันและกำหนดทิศทางของ SDGs ให้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการแบ่งปันและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานด้านการวางแผนพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสนับสนุน SDGs รวมทั้งยังได้ยกตัวอย่างโครงการสำคัญที่ไทยได้ดำเนินการ เช่น โครงการโคล้านครอบครัว โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (TPMAP) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่แข็งแกร่งของประเทศไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับภูมิภาค หวังให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสานต่อประเด็นที่ประเทศไทยได้ริเริ่มดําเนินการ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทํานโยบาย หรือโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค

นายอนุชา ย้ำว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการย้ำเตือนถึงบทบาทสำคัญของหน่วยงานด้านการวางแผนระดับชาติ ของประเทศสมาชิกอาเชียน ที่มีส่วนอย่างยิ่งในการถ่ายทอดแนวทางของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนของแต่ละประเทศสมาชิกแล้ว ขอให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คำนึงถึงความสมดุลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคมที่เป็นธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลัง เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเชียนสู่ความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่เข้มแข็งของภูมิภาค พร้อมกล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยพร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนการพัฒนาในทุกระดับ โดยยึดวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมาย SDGs และปูทางไปสู่อนาคตของโลกที่ยั่งยืน มั่นคง มีความเท่าเทียมและครอบคลุม อย่างไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง


กำลังโหลดความคิดเห็น