xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดเก่ง เปิดช่อง ขรก.มท. "ส่วนกลาง" ย้ายกลับกรุง หากมีปัญหาเรียนรู้งาน ตจว. สนองบําบัดทุกข์ บํารุงสุข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดเก่ง ห่วง! ขรก.ส่วนกลาง สังกัด สป.มท. ถูกย้ายไปเรียนรู้งานส่วนภูมิภาค ตามนโยบายบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ในระดับพื้นที่ แนะผู้ว่าฯ หากพบรายใดมีปัญหาครอบครัว ติดโรค"โฮมซิก" มีความจําเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคได้ ให้เขียนคําร้องขอย้าย พร้อมแจงความจําเป็น เตรียมเปิดช่องพิจารณาย้ายกลับเป็นรายกรณี

วันนี้ (28 ธ.ค.2565) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า หลังจากช่วง 3 เดือน หลังปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ได้มีคําสั่งย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและไม่เคยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ให้ไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีข้อราชการในประเด็น การย้ายข้าราชการจากส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ระหว่างการประชุมติดตามนโยบายของกระทรวงฯ

ปลัด มท. ระบุว่า ภายหลัง สป.มท. ได้มีคําสั่งย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และไม่เคยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ให้ไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคเพื่อเรียนรู้งานบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ในระดับพื้นที่

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดูแลและให้คําแนะนําเช่นเดียวกับผู้เข้ารับราชการใหม่ รวมทั้งขอให้จัดพี่เลี้ยงดูแลและเปิดโอกาสให้เรียนรู้งานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและอําเภอ

"ทั้งนี้หากข้าราชการที่ย้ายไปรายใดมีปัญหาเรื่องครอบครัว และมีความจําเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค"

ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนําให้เขียนคําร้องขอย้าย พร้อมกับชี้แจงความจําเป็น ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนให้ข้าราชการในสํานักงานจังหวัดได้หมุนเวียนไปศึกษาเรียนรู้งานของอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความเหมาะสม

โดย ข้าราชการที่ย้ายไปส่วนใหญ่ ไปดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนโครงการนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่อง : Change Agents for Strategic Transformation Program (CAST)

ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างต้นแบบของทีมคนทำงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ที่มีจิตอาสา มีความเสียสละ ประกอบด้วย ภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย.

โดย ข้าราชการส่วนใหญ่ มาจาก 8 ส่วนราชการ และ 6 รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย

เป็นข้าราชการ ตามโครงการพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service executive development program: PSED) หรือ “นปร.” ก่อนไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค.


กำลังโหลดความคิดเห็น