xs
xsm
sm
md
lg

ผลการดำเนินงาน "มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว และได้มีการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทั้งในด้านของที่พัก บริการและกิจกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปัจจุบันมีมาตรฐานทั้งสิ้น 56 มาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรฐานที่เน้นในเรื่อง การให้บริการที่ดี สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม

หลังสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถปรับตัวเข้ากับการท่องเที่ยวยุค next normal โดยมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนี้ จะช่วยให้พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งระบบ ช่วยลดต้นทุน และทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจมากขึ้น ในปัจจุบันเรามีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย หรือ ThailandTourismStandard   จำนวน กว่า 911 แห่ง แบ่งเป็น ด้านสินค้าและบริการ จำนวน 657 แห่ง และด้านแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 254 แห่ง


และกรมการท่องเที่ยว เร่งเดินหน้าส่งเสริมและผลักดันในเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสร้างความมั่นใจ สร้างความน่าเชื่อถือและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อผลักดันให้เข้าสู่มาตรฐาน พร้อมจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย บนสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มเป้าหมายการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ Facebook: Thailand Tourism Standard Website: http//tts.dot.go.th เดินทางท่องเที่ยวปลอดภัย Trust Me ... วางใจให้ช้างชูงวงดูแล ด้วยบริการที่ดี สะอาด สะดวด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ( Thailand Tourism Standard )

(ข่าวประชาสัมพันธ์)


กำลังโหลดความคิดเห็น