xs
xsm
sm
md
lg

“อนุชา” ร่วมหารือแก้ปัญหาเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ย้ำรัฐบาลช่วยเหลือทุกกลุ่ม ขอให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมต.อนุชา ร่วมหารือแก้ปัญหาเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ย้ำรัฐบาลช่วยเหลือทุกกลุ่ม ขอให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ ชี้เกษตรกรเป็นคนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก


วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (อาคารสำนักงาน ก.พ. เดิม) นายอนุขา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุเนตร แก้วคำหาร ประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ร่วมประชุม และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

นายอนุชาฯ เปิดเผยว่า ตามที่ นายเสถียร คงปาน และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรช่วยชาติ ได้เรียกร้องขอให้แก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยขอให้รัฐบาลช่วยเหลือกรณีที่เกษตรกรยังไม่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทำทะเบียนพัฒนาชาติไทย ของกลุ่มเครือข่ายสภาประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค และกลุ่มเกษตรกร ส่งผลต่อการเกิดปัญหาที่ดินทำกิน การได้รับการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงปัญหาระบบน้ำบาดาล ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน และได้มีการแต่งตั้ง ตนเองเป็นประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ

นายอนุชาฯ กล่าวว่า เพื่อขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้ประชุมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา 5 ประเด็น ประกอบด้วย ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาในการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และปัญหาระบบน้ำบาดาล โดยที่ประชุมได้รับฟังปัญหาข้อเท็จจริงจากกลุ่มเกษตรกร และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน ซึ่งได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา และเร่งดำเนินการทันที

นายอนุชาฯ ย้ำ รัฐบาลพยายามให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุความตั้งใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเกษตรกร อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาต่างๆ ต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงการจัดสรรที่ดินทำกิน ต้องไม่กระทบและสร้างความเดือดร้อนให้คนหมู่มาก จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ มิใช่เพียงเพื่อเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
ยืนยัน กลุ่มเกษตรกรเป็นกำลังหลักของประเทศ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในฐานะที่ตนกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้พยายามหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยได้ทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคในพื้นที่ต่างๆ เริ่มนำร่องที่ จ.สุโขทัย พบว่าเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการเลี้ยงโค นอกจากมีอาชีพเสริมแล้ว ยังไม่มีภาระเรื่องการดูแล ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน สามารถเป็นทางออกให้เกษตรกรหลุดพ้นปัญหาหนี้สินได้ในที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น