xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติงบกลาง 331 ล.บริหารจัดการ OQ สำหรับแรงงานต่างด้าว-ลักลอบหนีเข้าเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.อนุมัติงบกลาง 331 ล้านบาท จัดทำโครงการการบริหารจัดการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าว และผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

วันนี้ (22 มี.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 331.59 ล้านบาท สำหรับจัดทำโครงการการบริหารจัดการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าว และผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 โดยงบประมาณวงเงิน 331.59 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในส่วนของอาคารกองร้อยหน่วยกำลังในหน่วยตชด.จำนวน 14 แห่ง วงเงิน 142.11 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของอาคารเต็นท์สนาม ขนาด 250 เตียง จำนวน 14 แห่ง วงเงิน 189.48 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดทำโครงการ OQ โดยใช้พื้นที่ของตำรวจตระเวนชายแดน เป็นสถานที่ควบคุมโรคติดต่อ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564 มีคนไทยและแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการกักตัวแล้วจำนวน 2,999 คน ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

สำหรับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ มีดังนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัตราผลัดละ 420 บาท ผลัดละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษา อัตราวันละ 420 บาท ส่วนอัตราเบิกจ่ายค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับแรงงานต่างด้าวในอัตรามื้อละ 50 บาท จำนวน 3 มื้อ/คน/วัน และค่าตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 คนละ 2 ครั้ง ในอัตราครั้งละ 1,500 บาท/คน


กำลังโหลดความคิดเห็น