xs
xsm
sm
md
lg

วปอ.รุ่น 64 ร้อง “บ้านเกิดเมืองนอน” ให้กำลังใจ “บิ๊กตู่” ปลุกรักชาติ 2 อดีต รมต.กปปส.ร่วมรุ่นด้วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ เปิดหลักสูตร วปอ.รุ่น 64 ย้ำ ทุกคนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ระดมความคิด ดึงเยาวชน กลุ่มพลังทางความคิดสำคัญพัฒนาประเทศในอนาคต นศ.ร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” ให้กำลังใจ ปลุกใจรักชาติ รักแผ่นดิน “พุทธิพงษ์-ณัฏฐพล” ร่วมรุ่นด้วย

วันนี้ (11 พ.ย.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 288 คน และนักศึกษาจากมิตรประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สหราชอาณาจักร และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายกรัฐมนตรี หวังว่า ตลอดระยะเวลาของการเข้ารับการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะนำเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้เกิด ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยก่อนที่จะเชิญ พลเอก ประยุทธ์ ขึ้นกล่าวบรรยายนักศึกษาวปอ.รุ่น 64 ได้ขออนุญาตร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อให้กำลังใจนายกฯ และถือเป็นการปลูกฝังความรักชาติรักแผ่นดิน

จากนั้นนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาครัฐ เอกชน และการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” ย้ำไทยที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง อาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมนานาประเทศ รัฐบาลเตรียมความพร้อมประเทศในการรองรับการพัฒนาอย่างก้าวหน้าของประเทศและประชาคมโลก รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม” หรือ “Comprehensive Security” ซึ่งมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศ เช่น ความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ สาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯ และปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ข้อกำหนด กฎหมาย หรือพันธกรณีระหว่างประเทศ การแย่งชิงแรงงานและเงินทุน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชน ภาวะโลกร้อนและสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ”

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า “การป้องกันประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานนั้น ทุกภาคส่วนมีบทบาทและความสำคัญทั้งสิ้น” ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ไทยเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลก ยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตามทิศทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่ “Value–BasedEconomy” และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจแบบ BCG ที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของนานาชาติ เรื่องการลดการปล่อยการเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโลก รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ข้าราชการมาเข้าไปแก้ปัญหาหนี้รายครัวเรือนให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน” เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงศักยภาพของเยาวชนของไทย โดยยกตัวอย่างเยาวชนไทย 2 ราย ที่ได้รับคัดเลือกจาก เยาวชนทั่วโลก ให้เข้าร่วมในการเสนอแนวคิดในการประชุมเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลก ภายใต้การพัฒนาแบบยั่งยืน ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 ที่ประเทศอิตาลี จึงอยากให้นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 64 ช่วยกันระดมความคิด ดึงกลุ่มเด็กเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มพลังทางความคิดที่สาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็น และเติมเต็มประสบการณ์ร่วมกันกับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต ทั้งเรื่องสภาวะโลกร้อน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือการนำแนวคิดเศรษฐกิจแบบ BCG ซึ่งเป็นวาระหลักของการประชุม APEC ในปีหน้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติและร่วมกันรักษาแผ่นดินไทยนี้ไว้ตลอดไป

ทั้งนี้ พบว่า ในรุ่น 64 มีบุคคลสำคัญหลายคนเข้าร่วมเรียมด้วย อาทิ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ

โดย นายกฯ ได้กล่าวกับนักศึกษา วปอ.ในชั้นเรียน ว่า “หากมีเรื่องสงสัยหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมให้สอบถามอดีตรัฐมนตรีของผมทั้ง 2 คนได้ เนื่องจากเป็นคนมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว และถือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของผมที่ผ่านมา”


กำลังโหลดความคิดเห็น