xs
xsm
sm
md
lg

สั่ง “ทบทวนกฎกระทรวง” 7 พันฉบับ เน้นลดภาระ/อำนวยความสะดวกประชาชน/ผู้ประกอบการ ขีดเส้น 1 เดือน ชัดเจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สั่ง “ทบทวนกฎกระทรวง” 7 พันฉบับ ที่ออกตามพระราชบัญญัติ หลากหลายฉบับ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเจ้าภาพ ขีดเส้นให้มีความชัดเจน ใน 1 เดือน เน้นลดภาระ/โปร่งใส/อำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนองนโยบาย “Open Government” - “รัฐบาลดิจิทัล”

วันนี้ (10 พ.ย. 64) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักเลขาธิการคณรัฐมนตรี (สลค.) เวียนหนังสือถึงหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ทั้งระดับกรมและองค์กรอิสระ ให้เร่งดำเนินการทบทวนปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

หนังสือเวียนดังกล่าวสืบเนื่องจากในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเร่งรัดพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งมีอยู่กว่า 7,000 ฉบับ ให้เหมาะสมแก่กาลปัจจุบัน

เป็นไปตามหลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ex post evaluation of regulation) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราซอาณาจักรไทย และให้แก้ไขเพิ่มเติมให้นำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน หรือรับแจ้งเป็นหลัก

ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแนวทางดังกล่าวโดยเร็ว และให้ทุกกระทรวงรายงานแนวทางการแก้ไขกฎกระทรวงตามดำริ ดังกล่าว ภายใน 1 เดือน รวมทั้งเร่งรัดการพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายกฎหมายของทุกหน่วยงานตามแนวทาง ดังกล่าวด้วย

“โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะเป็นหน่วยงานในการวางกรอบแนวทางในการดำเนินการทบทวน กฎกระทรวงฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการต่อไป”

สำหรับการทบทวนกฎกระทรวง กว่า 7,000 ฉบับ ครม.มีความเห็นว่า เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่เปิดกว้าง (Open Government) และนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของรัฐบาล

อันจะเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการทำงานของภาครัฐ และสมควรให้ฝ่ายกฎหมายของหน่วยงานของรัฐพัฒนาการทำงานในลักษณะที่เป็นหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency Enhancement Unit) ด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน ด้านกฎหมายของประเทศเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น