xs
xsm
sm
md
lg

“อบจ.ศรีสะเกษ” ประเดิม! หลักเกณ์ใหม่ ภารกิจถ่ายโอน “สอน.- รพ.สต.” ให้ท้องถิ่น พบทั่ว ปท.ถ่ายโอนจริงแค่ 65 แห่ง จาก 9,787 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อบจ.ศรีสะเกษ” ประเดิม! หลักเกณ์ใหม่ ถ่ายโอนภารกิจ “สอน.- รพ.สต.” ให้ท้องถิ่น ชง “คณะทำงานอนุถ่ายโอนฯ 2 ชุด” ช่วยเหลือภารกิจ กำหนดแนวทางพัฒนา/บริหารงานบุคคลประจำ พ่วงศึกษาการพัฒนาคุณภาพ สอน. - รพ.สต. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี62 หลังพบข้อมูลจริง ถ่ายโอนทั่วประเทศได้แค่ 65 แห่ง จาก 9,787 แห่ง

วันนี้ (27 ต.ค. 64) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งที่ 1/2564 ที่มี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธาน

ได้แต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด เพื่อช่วยเหลือดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

ภายหลังราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

แต่งตั้ง นายธนพร ศรียากูล เป็นประธานคณะทำงานกำหนดแนวทางการพัฒนาและการบริหารงานบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ สอน. และ รพ.สต. เข้ามาเสนอแนะแนวทางแก้ไข กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

อีกชุดตั้ง นายภูดิท เตชาติวัฒน์ เป็นประธานคณะทำงานศึกษากำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ สอน. และ รพ.สต. ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

ส่วน อบจ.ที่มีความประสงค์ จะขอรับถ่ายโอนภารกิจ สอน. แล รพ.สต. ในเขตจังหวัด ให้ส่งเอกสารตาประกาศ ก.ก.ถ. มายัง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะเลขานุการ ก.ก.ถ. ภายในวันที่ 15 พ.ย.นี้ เพื่อส่งคณะทำงานฯ ดำเนินการ

“ล่าสุด อบจ.ศรีสะเกษ ได้แจ้งความประสงค์ ขอรับถ่ายโอนภารกิจ สอน. แล รพ.สต. ในเขตจังหวัด โดยคณะทำงาน จะประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์ในต้นเดือน พ.ย.นี้”

สุดสัปดาหที่แล้ว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ.

หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจที่ล่าช้าอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์

สาระสำคัญ กำหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่การดำเนินการก่อนการถ่ายโอน การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารภารกิจ งบประมาณ บุคลากร กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.และคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) กำกับดูแล มีการกำหนดตัวชี้วัดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินความพร้อมที่ชัดเจน

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ตั้งแต่ปี 2551-2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. รวมแล้วเพียง 65 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 9,787 แห่งทั่วประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น