xs
xsm
sm
md
lg

มีผลแล้ว พ.ร.บ.ประชามติฯ ปชช.5 หมื่น เสนอประเด็นออกเสียงได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติฯ มี 9 หมวด 85 มาตรา มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ กำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน เสนอประเด็นการออกเสียงต่อ ครม. ใช้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงและเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงหาข้อยุติ

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป คือ วันที่ 15 ก.ย. 2564

สำหรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 หมวด 85 มาตรา มีสาระสำคัญของการออกเสียงประชามติ อยู่ที่ มาตรา 9 ดังนี้ ให้คณะกรรมการ (ซึ่งก็คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)) มีหน้าที่และอำนาจจัดและควบคุมดูแลการออกเสียงให้เป็นไป โดยสุจริต เที่ยงธรรม เสรี เสมอภาค และชอบด้วยกฎหมายการออกเสียงตามพระราชบัญญัตินี้ มีดังต่อไปนี้ 1. การออกเสียงเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่มีบทบัญญัติกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2. การออกเสียงกรณีเมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นว่ามีเหตุอันสมควร 3. การออกเสียงตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการออกเสียง 4. การออกเสียงในกรณีที่รัฐสภาได้พิจารณาและมีมติเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรที่จะให้มี การออกเสียงและได้แจ้งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินการ

5. การออกเสียงกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบ
อนึ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9(5) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน และในการออกเสียง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด การออกเสียงในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ จะกระทำมิได้

ในกรณีที่จะต้องดำเนินการออกเสียงตามวรรคสอง เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้มีการออกเสียง หรือเมื่อประธานรัฐสภาแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้วแต่กรณี ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงตามวันที่กำหนดตามที่ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการ

นอกจากนี้ การลงคะแนนให้ได้ข้อยุติได้กำหนดไว้ในมาตรา 13 ระบุว่า การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำประชามติ ต้องมีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงและมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...