xs
xsm
sm
md
lg

“พีระศักดิ์ พอจิต” มอบโล่ “ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ” ผู้ทำความดีต่อประเทศ ด้านการศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (8 ก.ย.) นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมคณะ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการ “ทำดี มีคนรู้” ให้กับ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดย นายพีระศักดิ์ ระบุถึงการมอบโล่ “ทำดี มีคนรู้” ให้ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกับผู้ทำความดี เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ทำความดีได้สืบสานการทำความดี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการเป็นบุคคลต้นแบบในการทำความดีต่อสังคมและประเทศ

ซึ่งวุฒิสภา โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นบุคคลที่พร้อมเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา โดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ โดยไม่หวังผลตอบแทน มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ที่สำคัญ อาทิ การผลักดันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
และรักษาประโยชน์สาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โดยการดำเนินโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด เยาวชนช่อสะอาด และลูกเสือช่อสะอาด ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนในชุมชนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทั้งปวง ตลอดจนการมอบรางวัลช่อสะอาด

สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และปลูกจิตสำนึกให้เกิดค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ” เป็นบุคคลที่ทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น