xs
xsm
sm
md
lg

เดินหน้าภารกิจถ่ายโอน “งานก่อสร้าง/บำรุงรักษาถนน/สะพาน” ให้ อปท.ทั่วประเทศ บริหารแทน “5 หน่วยงานรัฐ” เจ้าของโครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เดินหน้าภารกิจถ่ายโอน “งานก่อสร้าง/บำรุงรักษาถนน/สะพาน” ให้ อปท.ทั่วประเทศบริหาร ตามมติ ก.ก.ถ. แจ้งแนวทาง/หลักเกณฑ์/การแก้ไขปัญหา ให้ 5 หน่วยงานรัฐ ปรับภารกิจก่อนถ่ายโอน ทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ก่อนปรับบทบาทเป็นผู้ช่วยด้านเทคนิควิชาการ พร้อมอนุญาตให้ อปท. เข้าไปดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

วันนี้ (16 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รับทราบถึงแนวทางและหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนบริหารการจัดการและแก้ไขปัญหาการถ่ายโอน “ภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และสะพาน” ที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยราชการ

ทั้งนี้ ให้เป็นตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (17 มิ.ย. 2564) เพื่อนำไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้ 5 หน่วยงานรัฐ ทำหน้าที่ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และสะพาน ปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักริมทาง รางระบายน้ำและจัดทำวิศวกรรมจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตตามที่รับผิดชอบ ก่อนโอนให้ อปท.บริหารจัดการ

“กรมทางหลวง” รับผิดชอบหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ให้เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค หรือภูมิภาคสู่ภูมิภาค ให้มีโครงสร้างสมบูรณ์ ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ “กรมทางหลวงชนบท” รับผิดโครงข่ายสายรองเชื่อมโยงกับทางหลวงพิเศษ หรือทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงสัมปทาน หรือทางหลวงชนบท หรือทางหลวงท้องถิ่น และเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด และจังหวัดสู่จังหวัด

“กรมส่งเสริมสหกรณ์” รับผิดชอบแผนพัฒนาก่อสร้างถนนและสะพานในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้เชื่อมโยงกับทางหลวงท้องถิ่น เพื่อให้ อปท. พัฒนา ดำเนินการก่อสร้างหรือบำรงุรักษาต่อไป

“ส.ป.ก.” รับผิดชอบก่อสร้างถนนและสะพาน ตามแผนปฏิรูปที่ดินให้เชื่อมโยงกับทางหลวงท้องถิ่น เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ถ่ายโอนให้ อปท. พัฒนาต่อไป และ “กรมชลประทาน” รับผิดชอบก่อสร้างถนน “บนคันคูน้ำ” ให้เชื่อมโยงกับทางหลวงท้องถิ่น เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้ถ่ายโอนให้ อปท. เช่นกัน

นอกเหนือจากภารกิจข้างต้น ได้แก่ ถนนที่เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ให้ถ่ายโอนให้ อปท. และส่วนราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการ

ทั้งนี้ ในระดับท้องถิ่น จะมีคณะทำงาน เช่น คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลทางหลวงระดับจังหวัด โดยให้ อบจ. เป็นศูนย์ข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นระดับจังหวัด

หากส่วนราชการต้องการทางหลวงท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างจังหวัด หรือระหว่างภาค หรือระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการ อปท. ถ่ายโอนให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย ให้และวนราชการอนุญาตให้ อปท. เข้าไปดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...