xs
xsm
sm
md
lg

สปน.ปรับช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการ รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันนี้ (15 เม.ย.) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีขอปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการประชาชนเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว จึงขอปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับคำขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค จากช่องทางที่ประชาชนต้องเดินทางมาด้วยตนเอง เป็นการให้บริการผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย ตู้ไปรษณีย์ 1111 โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล 1111 เว็บไซต์ www.1111.go.th และโมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 จะลดลง ทั้งนี้ หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จะได้แจ้งการเปิดให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ณ จุดบริการประชาชน 11111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงต้องรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด ดังนั้น การปรับช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อคิดเห็นจากประชาชนทั้ง 4 ช่องทางนั้น สำนักนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว และจะเร่งรัดดำเนินการประสานงานทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่เชิงรุก สำนักนายกรัฐมนตรีจะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนทุกสถานการณ์


กำลังโหลดความคิดเห็น