xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลสนับสนุนทุนเสมอภาค ปี 63 ช่วยนักเรียนด้อยโอกาสแล้ว 1.07 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เด็กไทยทุกคนต้องได้เรียนหนังสือ รัฐบาลสนับสนุนทุนเสมอภาค ปี 63 ช่วยนักเรียนด้อยโอกาสแล้ว 1.07 ล้านคน

วันนี้ (8 เม.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ว่า ครม.รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในครอบครัวที่ยากจน กสศ.จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ภายใต้งบประมาณ จำนวน 5,915 ล้านบาท ผ่าน 9 โครงการ ดังนี้

1. โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการ ใน 20 จังหวัดนำร่อง จำนวน 26,055 คน 2. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความยากจนพิเศษตามเงื่อนไข ปีละ 3,000 บาทต่อคน ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 994,428 คน และให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีก 753,996 คน

3. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ได้สนับสนุนทุนช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพตามความถนัดจำนวน 4,588 คน ใน 66 สถาบันการศึกษาสายอาชีพทั่วประเทศ 4. โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาอาชีพ”ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถพิเศษ และมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 38 คน 5. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 328 คน ครอบคลุม 45 จังหวัด 

6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้พัฒนากลุ่มคนวัยแรงงานให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและศักยภาพของตน จำนวน 9,056 คน ใน 51 จังหวัด 7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยพัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียนนอกระบบการศึกษาและให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต ซึ่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ 35,140 คน 8. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี 834 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาจำนวน 19,660 คน และนักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ 194,600 คน 9. โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษา มีการวิจัยนวัตกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ รวม 23 โครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินของ กสศ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายได้จำนวน 5,538 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย จำนวน 5,150 ล้านบาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำนวน 388 ล้าน ซึ่งรายได้ร้อยละ 99 เป็นการอุดหนุนจากรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...