xs
xsm
sm
md
lg

“สกสค.” จับมือ “สอศ.” หนุนฝึกวิชาชีพ สมาชิก “ช.พ.ค.-ช.พ.ส.” หวังครูเกษียณ-ลูกหลาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สกสค.” จับมือ “สอศ.” สนับสนุนการฝึกวิชาชีพ อบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่สมาชิก “ช.พ.ค.-ช.พ.ส.” หวังครูเกษียณ-ลูกหลานใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ พร้อมสร้างรายได้ แก้ปัญหา “รายได้ลด-หนี้ผูกพัน” ยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริหารด้านวิชาการ การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองหน่วยงาน และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธนพร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ภูมิใจ และยินดีที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกประจำการ จุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ต่อยอดจากโครงการของงานด้านสวัสดิภาพโครงการหนึ่ง เป็นโครงการดูแลครูผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง มีการนำของไปมอบให้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แต่เมื่อสิ่งของที่มอบให้หมดลง ครูผู้สูงอายุเหล่านั้นก็กลับสู่สภาพเดิม ปัญหาหลักๆ คือ รายได้ลดลงประกอบกับมีภาระหนี้สินผูกพัน จึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหานั้นแบบยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่การนำเงิน หรือมอบของให้แต่เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พวกเขาเหล่านั้น

นายธนพร กล่าวต่อว่า จึงได้ปรึกษา และร่วมมือกับอาชีวศึกษาสร้างเครื่องมือในการจับปลาแทนการนำปลาไปให้ โดยการจัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฝึกทักษะทางด้านอาชีพ เช่น งานฝีมือ งานคหกรรมทำอาหารคาวหวาน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.–ช.พ.ส. ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย และบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.–ช.พ.ส. ซึ่งสามารถนำวิชาชีพต่างๆ ไปประกอบอาชีพ หลังเกษียณอายุราชการ รวมทั้งการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันอาชีวศึกษา ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรครู–บุคลากร ในการจัดการอาชีวศึกษา

“การนำสิ่งของไปเยี่ยมครูผู้สูงอายุ เป็นการช่วยเหลือแบบชั่วครั้งชั่วคราว จึงคิดไอเดียในการให้อาชีวะมาฝึกหัดวิชาชีพให้ครูเกษียณได้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ว้าเหว่ และเกิดรายได้ เพราะคนเกษียณมีรายได้ลดลงเนื่องจากเงินบำนาญน้อยกว่าเงินเดือนมาก และฝึกอาชีพให้กับคนในครอบครัวที่ว่างงานจะได้มีเบ็ดตกปลาดูแลครอบครัวดูแลปากท้องได้อย่างยั่งยืนดีกว่าจะช่วยเหลือเพียงแค่เงินทอง หรือข้าวของชั่วครั้งชั่วคราวอีกทั้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ซึ่งเป็นครู ก็ได้ฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้นอกเวลาการทำงานเพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สินของครูได้” นายธนพร ระบุ

ด้าน ดร.สุเทพ กล่าวเสริมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี และได้เล็งเห็นถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่จะเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงจากการนำสาขาวิชาที่เรียนไปทำงาน สอศ. และ สกสค. จึงประสานความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาที่ สอศ.ดำเนินการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับภารกิจของ สกสค. ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะให้แก่นักเรียนนักศึกษาจากการทำงานจริง ใช้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเพิ่มเติมเสริมความรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาในการไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สอศ.และ สกสค. จะได้ดำเนินการร่วมกันปรับหลักสูตร และร่วมกันจัดฝึกอบรมระยะสั้น แก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 5 ปี

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำขึ้น 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ว่าด้วย การพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกและบุตรของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นความร่วมมือในการสร้างงานสร้างรายได้หลังเกษียณอายุราชการ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วยังขยายไปถึงบุตรของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อีกด้วย โดยใช้ความรู้และบุคลากรระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี ของ “สอศ.” ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว และฉบับที่ 2 ว่าด้วย การบริหารด้านวิชาการและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นความร่วมมือในการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันอาชีวศึกษา ผ่านประสบการณ์จริงโดยใช้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการสังคม และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรครู – บุคลากร ในการจัดการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย.
กำลังโหลดความคิดเห็น...