xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่านร่างระเบียบสำนักนายกฯ หนุนงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.ไฟเขียวร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม หวังเพิ่มโอกาสติดตามคนหายได้มากขึ้น
วันนี้ (23 ก.พ.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม เป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านคนนิรนาม เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นการขยายโอกาสในการติดตามคนหายได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย โดยมีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 11 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีผลงานและประสบการณ์ด้านนิติเวชศาสตร์ ด้านการพิสูจน์หลักฐาน ด้านกฎหมาย ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 5 คน

ทั้งนี้ ให้ ค.พ.ศ.มีอำนาจหน้าที่จัดทำนโยบายแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามเสนอต่อ ครม. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนามของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม สนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ค.พ.ศ.มอบหมาย โดยได้กำหนดให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของ ค.พ.ศ. ทำหน้าที่แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนที่ดำเนินการด้านคนนิรนามทราบด้วยพร้อมประสานงานกันเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนนิรนาม


กำลังโหลดความคิดเห็น...