xs
xsm
sm
md
lg

มติ ก.ศป.ลงมติเลือก “ชาญชัย แสวงศักดิ์” เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (23 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64 ที่ประชุม ก.ศป.มีมติเลือกนายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด แทนนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบัน ที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามมาตรา 15/2 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดว่าประธานศาลปกครองสูงสุดมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ในวันที่ 26 ก.ย. 2564 นี้ ซึ่งหลังพ้นจากตำแหน่งนายนายปิยะ ปะตังทา จะยังคงเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 ที่จะมีอายุครบ 70 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งใดนั้นอยู่ระหว่าง ก.ศป.พิจารณากำหนดตำแหน่ง

สำหรับขั้นตอนแต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ หลัง ก.ศป.มีการรับรองมติแล้วก็จะมีการเสนอชื่อนายชาญชัยต่อนายกรัฐมนตรี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำชื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วนายกรัฐมนตรีจึงจะความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ทั้งนี้ นายชาญชัยจบปริญญาตรีทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายประชาคมยุโรป มหาวิทยาลัย Aix - Marseille III ประเทศฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชนภายใน ( D.E.A en Droit public interne) ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายทะเลและการขนส่ง (D.E.A en Droit maritime et des transport) และปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชนภายใน (Doctorat de 3 cycle en Droit public interne) มหาวิทยาลัยเดียวกัน ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพิจารณาคดีปกครอง lnternational institute of Public Administration ประเทศฝรั่งเศส เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุดในปี 2557


กำลังโหลดความคิดเห็น...