xs
xsm
sm
md
lg

พม. รับมอบที่ราชพัสดุ อ.บางละมุง ผุดโครงการ “เมืองสร้างสุข”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พม. รับมอบที่ราชพัสดุ อ.บางละมุง จากกระทรวง “คลัง”ผุดโครงการ “เมืองสร้างสุข” พัฒนาพื้นที่ต้นแบบทั้งด้านสังคมและเชิงพาณิชย์เพื่อประชาชนทุกช่วงวัย

เมื่อวันที่4 ก.พ. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. 219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 649-0-72 ไร่ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน และมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัด พม. รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุฯ จากนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์

นายจุติ กล่าวว่า โครงการนี้ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และกรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ด้วยรูปแบบเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมทั้งครอบครัว โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สู่การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเชิงพาณิชย์ พัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของหุ้นส่วน เพื่อลดการพึ่งพาจากภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทั้งด้านสังคมและเชิงพาณิชย์สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย อาทิ ศูนย์รวมการบริการสังคมแบบครบวงจร ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ศูนย์ประชุม ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุอย่างครบวงจร (Senior Complex) เป็นต้น โดยมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมแบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน และการเข้าถึงบริการด้านสังคมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
กำลังโหลดความคิดเห็น...