xs
xsm
sm
md
lg

จ่อเซ็น MOU โอนภารกิจ 3 กรมใหญ่ กระทรวงทรัพย์ฯ พ่วงงบประมาณ-คน ให้ท้องถิ่นทั่วประเทศดูแล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จ่อเซ็น MOU โอนภารกิจ 3 กรมใหญ่ กระทรวงทรัพยากรฯ ให้ท้องถิ่นทั่วประเทศดูแล พ่วงทั้งภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร พบเป็นการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจ 3 ฉบับ ทั้งโอนภารกิจงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวน โอนภารกิจดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง คุ้มครองทางทะเล ให้ อปท.ดูแล

วันนี้ (4 ก.พ.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 8 ก.พ. 64 นี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) จะเป็นประธานในพิธีลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน ระหว่างสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.ก.ถ. กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ภายหลังในวันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบขั้นตอนและกระบวนการลงนามร่างบันทึก MOU ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว

สำหรับภารกิจถ่ายโอนภารกิจด้านนี้ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563-2565 โดยจำแนกภารกิจการถ่ายโอน 4 ด้าน คือ 1) ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนฯ (ฉบับที่ 2) 2) ภารกิจอื่น ๆ ที่เห็นควรจะถ่ายโอนภารกิจให้กับ อปท. และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563-2565

3) ภารกิจที่ อปท.ที่ไม่มีฐานอำนาจรองรับการบริหารจัดการ แต่หน่วยงานราชการเห็นว่ามีประโยชน์กับ อปท. และ 4) ภารกิจที่ต้องดำเนินการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ อปท.สามารถบริหารจัดการเองได้

สำหรับกรอบแนวทางความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจ ได้มีการติดตามโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการถ่ายโอน เพื่อจัดทำแผนการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร มี ผศ.ธนพร ศรียากูล เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่แนวทางการถ่ายโอน เช่น การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในกำกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ อปท. หรือการโอนภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวทางในการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...