xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ชงยกเลิกกระท่อมจากยาเสพติดเข้าสภา ให้สอดคล้องสากล-วิธีชาวบ้าน สร้างรายได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.เสนอร่างแก้ พ.ร.บ.ยาเสพติด เข้าสภา ชงยกเลิก “พืชกระท่อม” จากประเภท 5 “สมศักดิ์” ชี้ให้สอดคล้องสากล-วิถีชาวบ้าน แจงประโยชน์ใช้ทำยาแก้ปวดแทนมอร์ฟีน แถมถูกส่งออกได้ สร้างรายได้ ปชช. ยันมี กม.ควบคุมไม่ให้ใช้ทางที่ผิด-ป้องกันเด็ก

วันนี้ (26 พ.ย.) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นตัวแทน ครม. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีหลักการ คือ การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5  2. ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่ทำการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด (ยกเลิกมาตรา 58/2) 3. ยกเลิกบทกำหนดโทษและอัตราโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม (ยกเลิกมาตรา 75 วรรคสาม มาตรา 76 วรรคสอง มาตรา 76/1 วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา 92 วรรคสอง) เหตุผล โดยที่ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ในหลายประเทศมิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1972 มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ.นี้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากร่างกฎหมายนี้ คือ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น 1. ใช้ผลิตยาแก้ปวดทดแทนมอร์ฟีนได้ โดยมีกระท่อมจะมีราคาที่ถูกกว่ามอร์ฟีนมาก หากมีการส่งเสริมจะมีการลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อยาจากต่างประเทศได้ สามารถ 2. สามารถนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม หากมีการส่งเสริมการนำพืชกระท่อมมาสร้างรายได้ ให้กับประชาชนได้ หากเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียที่ส่งเสริมการปลูกและส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าสูงมาก ในอัตราไม่เกิน 1.5 ล้านต่อเดือน ราคากิโลกรัมละ 16 เหรียญสหรัฐฯ เป็นข้อมูลของ ป.ป.ส.อินโดนีเซียน ที่เราได้รับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2562 แต่ปัจจุบันพืชกระท่อมของอินโดนีเซียตรวจพบสารปนเปื้อน จึงกระทบต่อการส่งออกพอสมควร 3. ลดความเป็นอาญา และลดภาระการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายในคดีหนึ่งประมาณ 76,000 บาทต่อคดี

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการตามข้อสังเกตกฤษฎีกาคณะที่ 10 มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 ควรมีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะด้วย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกต กระทรวงยุติธรรม จึงได้ยกร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม เพื่อกำหนดมาตรควบคุม ไมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพืชกระท่อม และป้องกันไม่ให้นำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด และมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 3 ครั้ง โดยกว่า 90% เห็นด้วย และล่าสุด ครม.มีมติอนุมัติในหลักการพืชกระท่อม ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ โดยเมื่อมีการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับนี้แล้ว เราจะมีกฎหมายอีกฉบับที่ออกมาควบคุมพืชกระท่อมแทน


กำลังโหลดความคิดเห็น...