xs
xsm
sm
md
lg

“ดุสิตโพล” ส่วนมากให้ความสำคัญเลือกตั้ง อบจ.แต่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในความโปร่งใส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจเลือกตั้ง อบจ. ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ มองเป็นพื้นฐานก้าวขึ้นสู่การเป็น ส.ส. ส่วนมากสนใจพอๆ ระดับชาติ แต่ไม่ค่อยเชื่อมั่นความโปร่งใส แนะควรเป็นคนดี มีคุณธรรม เร่งพัฒนา ศก.ชุมชน

วันนี้ (15 พ.ย.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งแรกในรอบ 6 ปี กลุ่มตัวอย่าง 1,059 คน สำรวจระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2563 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ในระดับมากและค่อนข้างมาก ร้อยละ 38.81 และ 35.32 ตามลำดับ โดยเห็นว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพื้นฐานให้ผู้สมัครก้าวไปสู่การเป็น ส.ส. หรือ นักการเมืองระดับชาติ ร้อยละ 77.05 ทั้งนี้ สนใจการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นพอๆ กัน ร้อยละ 54.20 คุณลักษณะเด่นที่ผู้สมัครควรจะมี คือ เป็นคนดี มีคุณธรรม ร้อยละ 79.51 เรื่องด่วนที่ควรทำ คือ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร้อยละ 73.28 และภาพรวมประชาชนไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง ร้อยละ 39.75

กว่า 6 ปีที่ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่น ผลสำรวจจึงสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เรื่องของความโปร่งใสต่อการจัดการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่เช่นนั้นแล้ว ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งก็จะยิ่งลดน้อยลง ทั้งนี้ ผู้สมัครเองก็ต้องมีความโปร่งใสด้วยเช่นกัน และเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเร่งพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...