xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กฉิ่ง” ลงนาม 4 ฉบับ ขยับ 84 ตำแหน่ง “รองผู้ว่าราชการจังหวัด” ตั้งหน้าใหม่ 71 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“บิ๊กฉิ่ง” ลงนาม 4 ฉบับ ขยับ 84 ตำแหน่ง “รองผู้ว่าราชการจังหวัด” สลับพื้นที่ 13 ราย ตั้งใหม่ อีก 71 ตำแหน่ง อัปเกรด 38 ปลัดจังหวัด-ผู้ตรวจ ปค. พ่วงผู้อำนวยการสำนัก ปค. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด อีก 19 ตำแหน่ง ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 2 พ.ย.นี้

วันนี้ (28 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่ง 4 ฉบับ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 84 ราย โดยเป็นการโยกย้ายสลับจังหวัด 13 ตำแหน่ง แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งปลัดจังหวัด และผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าฯ 38 ตำแหน่ง

แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักในสังกัดกรมการปกครอง และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 19 ตำแหน่ง แต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการอื่นๆ ในสังกัดกกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการสำนักในกรมอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 14 ตำแหน่ง โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้

โดยประกอบด้วย ก. แต่งตั้งโยกย้ายสลับจังหวัดจำนวน 13 ราย นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายชานน วาสิกคิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทย์ไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ข. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย รับโอนข้าราชทารสังกัดกรมการปกครอง มารับราชการทางสังกัดลำนักงานปลัดกระหรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 38 ราย

นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายจำรัส กังน้อย ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชรินทร์ ทองสุขผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิติ วิวัฒน์วานิชผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวรวิทย์ ขัยสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายธาตรี บุญมาก ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

นายคิริศักดิ์ คิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นายวิเชียร อนุสาสนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายณรงค์ จีนอํ่า ปลัดจังหวัดเลย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุเมธ ธีรนิติปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ค. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ให้ตำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 19 ราย

นางสาวชไมพร อำไพจิตร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางศุภรินทร์ เสนาธง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายชาติชาย ไชยพิมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

นายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายบุญเรือง เมฆฉิม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหารเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายธีรุฒม์ ศุภวิบูลย์ผล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรสะเกษ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

นายชัยนรงค์ วงค์ใหญ่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายศักดาพร รัคนสุภา หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ง. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย รับโอนข้าราขการสังกัดกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มารับราชการทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 14 ราย

นายพงศธร กาญจนะจิตรา หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง ผู้ตรวจราชการกรม กรมที่ดิน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายปิยพงษ์ ชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมที่ดิน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิชัย อร่ามศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมหวัง บุญระยอง ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายกัฬชัย เทพวรชัย ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางสาวชุติพร เสชังผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์


กำลังโหลดความคิดเห็น...