xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทย ออก 5 กฎกระทรวง ลดภาระค่าใช้จ่ายงานทะเบียนราษฎร ช่วงโควิด-19 ตลอดทั้งปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทย ออก 5 กฎกระทรวง ลดภาระค่าใช้จ่ายงานทะเบียนราษฎร ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตลอดทั้งปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม “ทะเบียนราษฎร” ทั้งคนสัญชาติไทย และไม่มีสัญชาติไทย ยกเว้นค่าทำ “บัตรประชาชน” ให้คนสัญชาติไทย ส่วนกลุ่มงาน “จดทะเบียนชื่อสกุล/ออกหนังสือสำคัญ/จดทะเบียนครอบครัว” ลดเหลือฉบับละ 1 บาท

วันนี้ (16 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้กฎกระทรวง 5 ฉบับ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งมีความรุนแรง เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย โดยให้ไว้ตั้งแต่ 31 ส.ค. 2563

โดยฉบับแรก เป็นกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับ “คนสัญชาติไทย” ซึ่งประสบภัย หรือได้รับผลกระทบจากภัยที่มีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้เงื่อนไข

กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมตามพื้นที่และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด และกรณีภัยที่เกิดจากสาธารณภัยอื่น ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามระยะเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด”

ฉบับที่สอง กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับคนซึ่ง “ไม่มีสัญชาติไทย” ที่ประสบภัย หรือได้รับผลกระทบจากภัยที่มีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับฉบับแรก

ฉบับที่สาม กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 และเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนตามมาตรา 6 จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีขยายกำหนดเวลาตามมาตรา 3 เบญจ

“ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับคนสัญชาติไทย ซึ่งประสบภัย หรือได้รับผลกระทบจากภัย ภายใต้เงื่อนไข กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมตามพื้นที่และระยะเวลาที่อธิบดีกรมการปกครองประกาศกำหนด และกรณีภัยที่เกิดจากสาธารณภัยอื่น ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามระยะเวลำที่อธิบดีกรมการปกครองประกาศกำหนด” เชนกัน

ฉบับที่สี่ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับทะเบียนชื่อบุคคล เป็นฉบับละ 1 บาท สำหรับคนสัญชาติไทย ซึ่งประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากภัยที่มีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ฉบับที่ห้า กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว ฉบับละหรือรายละหนึ่งบาท สำหรับผู้ซึ่งประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากภัยที่มีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.


กำลังโหลดความคิดเห็น...