xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา สร้างแหล่งอาหารโปรตีนแก่ราษฎร

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบ แก่ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 จำนวน 20 ถุงและมอบให้แก่ผู้แทนทหาร กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 20 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทหาร และตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ ปกปักดูแลป้องกันรักษาความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติให้มีความสงบร่มเย็นมาโดยตลอด

นอกจากนี้ องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เชิญสิ่งของพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 566 ถุง ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม , สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน , โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาว-ไชยปราการ (ห้วยจะค่าน) ,โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก และมอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ เผ่าอาข่า และเผ่ามูเซอ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้
ในการนี้ องคมนตรีได้ปล่อยพันธุ์ปลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่พันธุ์ปลายี่สก จำนวน 20,000 ตัว พันธุ์ปลานิล 10,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำ โครงการฯ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ราษฎร

โครงสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับราษฎร

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถฟื้นฟูสภาพป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพพื้นที่มีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะลำห้วยมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีสัตว์ป่าเข้ามาอาศัย เช่น นกนานาชนิดที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสัตว์หายาก อาทิ เต่าปูลู นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของอำเภอแม่อาย หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรพื้นที่ด้านล่างกว่า 4,000 ครัว เรือน

ผลจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ราษฎรมาทำงานในโครงการและนำความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจากการปฏิบัติติจริงด้วยตนเองและนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น การปลูกผักคะน้าฮ่องเต้ ชาเชียงดา และเมล่อน นอกจากนี้ราษฎรได้รวมกลุ่มทำอาชีพเสริม ได้แก่ ตีมีด จักสานตระกร้า, กระเป๋า , ย่าม , ผ้าปักชาวเขา ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดหาตลาดและส่งจำหน่ายที่ร้านร้อยใจรัก เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม ปัจจุบัน ราษฎรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ามากขึ้น อีกทั้งยังรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่า ลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ได้หมดไป ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมกันสนองพระราชดำริในการปกป้องดูแลพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...