xs
xsm
sm
md
lg

“วรเจตน์” ชิ่งลาออก กก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อ้างขัดแย้ง “บวรศักดิ์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเขามาฉันจะไป “วรเจตน์” ทำหนังสือลาออกจาก กก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หลัง “บวรศักดิ์” โผล่นั่งประธาน รับมีปัญหาขัดแย้งหวั่นกระทบงาน

วันนี้ (10 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการฝากแจ้งว่าตนขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ โดยให้เหตุผลว่าไม่ทราบมาก่อนว่ามีการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประกอบกับตนมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ อาจจะส่งผลให้การทำงานร่วมกันไม่เป็นไปอย่างราบรื่น จึงขอลาออกตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวม 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ดังนี้ 1. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ 2. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี 4. นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 5. นายประสงค์ วินัยแพทย์ 6. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง 7. นายฤทัย หงส์สิริ 8. นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ 9. นายอธิคม อินทุภูติ 10. นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 ตามมาตรา 11 ดังนี้ 1. สอดสองดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 2. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 3. มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้ 4. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 6. เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...