xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ให้ “พสิษฐ์” กลับรับราชการหลังออกไปปฏิบัติงาน ตั้งเด็ก พปชร.เลขาฯ “สุริยะ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.ไฟเขียว “พสิษฐ์” กลับเข้ารับราชการ หลังไปนั่งผู้แทนฯ ในองค์กรอุทธรณ์ พร้อมตั้ง เด็ก พปชร.นั่งเลขาฯ รมว.อุตสาหกรรม

วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับในส่วนของเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งให้นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ซึ่งคำสั่งดังกล่าวออกตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550) โดยปฏิบัติหน้าที่ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ได้ยื่นแบบขอกลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากครบกำหนด 4 ปี ทั้งนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแต่งตั้ง นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...