xs
xsm
sm
md
lg

“ประยุทธ์” ออกสาร “วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว” ขอให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษช่วงโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกรัฐมนตรีออกสารเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 63 ขอพระบารมี “ในหลวง-ราชินี” ดลบันดาลประทานพรคนไทยมีความสุข ดูแลสุขภาพช่วงโควิด-19 ระบาด ย้ำอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันนี้ (13 เม.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสารเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563 (13 เม.ย. และ 14 เม.ย. 2563 ) ใจความว่า

“สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกําหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะผู้เป็นเสาหลักในการเชื่อมโยงสายใยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ผมขอแสดงความห่วงใยมายังผู้สูงอายุทุกท่าน และขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ” และปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยป้องกันตัวเองและครอบครัวจากการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนสามารถดําเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป

เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจําปี 2563 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...