xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ส่งสารวันข้าราชการพลเรือน ขอทุกคนตระหนักหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ภาพจากแฟ้ม)
“ประยุทธ์” ส่งสารวันข้าราชการพลเรือน ขอตระหนักบทบาทหน้าที่ ยึดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต้องซื่อสัตย์-สุจริต-ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อเป็นเกียรติ-ศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการ

วันนี้ (1 เม.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีสารเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2563 ว่าข้าราชการเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ข้าราชการทุกคนจึงต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศโดยยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้ การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชาติบ้านมือง จึงมิได้อาศัยเพียงสติปัญญา ความรู้และความสามารถเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้รักสามัคคีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว อีกทั้งต้องมีความพากเพียรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ

ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ และการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างสมบูรณ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นต่อไป ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนจะดำรงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้ยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...