xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล ชี้ ปชช.กดดัน ค่าครองชีพ-รัฐบริหารล่าช้า-PM 2.5-ความรุนแรง-รถติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจความกดดัน เรื่อง ศก. ค่าครองชีพสูง แนะคุมราคา แต่ส่วนใหญ่พึ่งตัวเอง เรื่องการเมือง รบ.บริหารล่าช้า เรื่องความปลอดภัย การใช้ความรุนแรง เรื่องสุขภาพอนามัย สถานการณ์ PM 2.5 เรื่องอื่นไปยังกดดันเรื่องปัญหารถติด

วันนี้ (23 ก.พ.) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นหรือแย่ลง และส่งผลต่อความสุขหรือความทุกข์ของประชาชน แต่ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่ง ประเทศยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคมต่างๆ ย่อมก่อให้เกิดการทับถมและสร้างความกดดันให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ความกดดัน” และ “ทางออก” ของประชาชน ณ วันนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,161 คน ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความกดดันทางด้าน “เศรษฐกิจ” ของประชาชน ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง ไม่มีเงินใช้จ่าย 63.97%
ทางออก/วิธีแก้รัฐมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก ประชาชนต้องใช้จ่ายประหยัด วางแผนรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังพึ่งตัวเอง 55.91% รัฐบาล 24.02% กระทรวงพาณิชย์ 20.07%
อันดับ 2 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนหยุดชะงัก 30.73%
ทางออก/วิธีแก้มีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่เป็นมืออาชีพ ยกเว้นภาษี ลดดอกเบี้ย ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังพึ่งตัวเอง 62.50% นายกรัฐมนตรี 21.88% รัฐบาล 15.62%
อันดับ 3 ปิดกิจการ ตกงาน ว่างงาน ไม่มีงานทำ 26.82%
ทางออก/วิธีแก้หาอาชีพสำรอง รัฐบาลเข้ามาดูแล สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม่เลือกงาน ร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคเอกชน ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังพึ่งตัวเอง 44.87% รัฐบาล 29.49% กระทรวงแรงงาน 25.64%


2. ความกดดันทางด้าน “การเมือง” ของประชาชน ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 การบริหารบ้านเมือง การดำเนินงานของรัฐบาลล่าช้า 48.11%
ทางออก/วิธีแก้แต่ละกระทรวงต้องเร่งทำผลงาน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการเร่งด่วน มีนโยบายที่ดี แก้ปัญหารวดเร็ว ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังประชาชน 45.56% นายกรัฐมนตรี 34.44% รัฐบาล 20.00%
อันดับ 2ความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย31.82%
ทางออก/วิธีแก้มีสติ ลดทิฐิ ถอยคนละก้าว คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ เน้นการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังนายกรัฐมนตรี 35.46% ประชาชน 34.03% ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล 30.50%
อันดับ 3เห็นแก่ผลประโยชน์ ทุจริตคอร์รัปชัน 25.38%
ทางออก/วิธีแก้ควรเปิดให้มีการตรวจสอบ ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด ตัดสินด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังนักการเมือง 51.52% รัฐบาล 25.25% นายกรัฐมนตรี 23.23%

3. ความกดดันทางด้าน “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ของประชาชน ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1การใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ฆ่ากัน 63.35%
ทางออก/วิธีแก้มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด รัดกุม เพิ่มบทลงโทษรุนแรง ครอบครัวให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ช่วยกันสอดส่อง ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังพึ่งตัวเอง 47.79% ตำรวจ/ทหาร 31.86% กระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย 20.35%
อันดับ 2 อุบัติเหตุบนท้องถนน 29.19%
ทางออก/วิธีแก้รณรงค์เรื่องวินัยในการขับขี่ เคารพกฎระเบียบ กฎจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จับ ปรับ ลงโทษ ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังประชาชน 45.16% ตำรวจ 37.10% กรมการขนส่ง 17.74%
อันดับ 3การพกอาวุธในที่สาธารณะ 18.63%
ทางออก/วิธีแก้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ใช้เครื่องสแกนตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า เพิ่มบทลงโทษอย่างหนัก ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังนายกรัฐมนตรี 40.91% ตำรวจ/กองปราบ 36.36% กระทรวงยุติธรรม/นักกฎหมาย 22.73%


4. ความกดดันทางด้าน “สุขภาพอนามัย” ของประชาชน ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 60.80%
ทางออก/วิธีแก้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นจำนวนมาก จับรถที่มีควันดำ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังพึ่งตัวเอง 38.92% รัฐบาล 34.73% แพทย์และพยาบาล 26.35%
อันดับ 2 ไวรัสโควิด-19 50.62%
ทางออก/วิธีแก้ไม่ไปในที่พลุกพล่าน ดูแลตัวเองให้แข็งแรง รัฐมีสถานที่รักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังรัฐบาล 35.28% แพทย์และพยาบาล 33.55% พึ่งตัวเอง 31.17%
อันดับ 3 ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ สวัสดิการต่างๆ 19.14%
ทางออก/วิธีแก้รัฐจัดสิทธิสวัสดิการในการรักษาอย่างเท่าเทียม รักษาได้ทั้ง รพ.รัฐและเอกชน ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังรัฐบาล 39.13% พึ่งตัวเอง 34.78% แพทย์ 26.09%


5. ความกดดันทางด้านอื่นๆ ของประชาชน ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 ปัญหารถติด การใช้รถใช้ถนน 44.64%
ทางออก/วิธีแก้ควบคุมจำนวนรถบนท้องถนน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ค่าโดยสารไม่แพง บริการดี ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังนายกรัฐมนตรี 41.67% ประชาชน 33.33% กระทรวงคมนาคม/กรมการขนส่ง 25.00%
อันดับ 2การบังคับใช้กฎหมาย 30.36%
ทางออก/วิธีแก้เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม รับฟังเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังประชาชน 50.00% กระทรวงยุติธรรม/นักกฎหมาย/ศาล 30.00% ตำรวจ 20.00%
อันดับ 3คนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม 26.79%
ทางออก/วิธีแก้ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รับฟังคนในครอบครัว ช่วยเหลือดูแลกัน รัฐให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวังรัฐบาล 37.50% กระทรวงศึกษาธิการ 33.33% คนในครอบครัว 29.17%


กำลังโหลดความคิดเห็น...