xs
xsm
sm
md
lg

มท. แก้ปมขาดครูท้องถิ่น 27 จังหวัด แจ้งอปท.จัดจ้าง"ครูเหมาบริการ"ไปพลางก่อน เร่งเปิดสอบครูผู้ช่วย เร็ว ๆนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทย รับแก้ปัญหาขาดแคลน "ครูท้องถิ่น" ย้ำให้ อปท. ใจเย็น! รอ "บอร์ดสอบแข่งขัน" สรรหาหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วยท้องถิ่น" คาดเสร็จในเร็วๆนี้ ก่อนเปิดสอบบรรจุลงพื้นที่ขาดแคลน ยัน อปท.มีอำนาจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตามกม.จัดจ้าง "ครูจ้างเหมาบริการ" จัดการเรียนการสอนไปก่อน หลังพบเบื้องต้นมีโรงเรียน "เฉพาะเทศบาล" ขาดแคลนครู 27 จังหวัด 76 โรงเรียน อัตราว่างมากกว่า 300 อัตรา

วันนี้ (13 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้แจ้ง องค์การปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) ทั่วประเทศ ให้ถือปฏิบัติภายหลัง มี อปท.หลายแห่ง แจ้งขอหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู สายงานของสถานศึกษาในสังกัด อปท. เนื่องจากปัจจุบันมีอัตรากำลังครูในสถานศึกษาว่างเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย รับทราบว่า ขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันตามประกาศ อบจ. (ก.จ.) เทศบาล (ก.ท.) และ อบต. (ก.อบต.) เรื่องมาตรการทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ได้กำหนดแผนในการสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันไว้แล้ว

"ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาของ อปท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในระหว่างการรอสรรหาหลักเกณฑ์ ของ กสถ. ซึ่ง อปท.อาจพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครรัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครรัฐ พ.ศ.2560 ในลักษณะจ้างเหมาบริกหารบุคคลเพื่อปฏิบัตหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนไปก่อน"

ทั้งนี้ เมื่อต้นปี ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.กลาง อปท. ได้ประชุมเรื่องนี้เช่นกัน โดยมีความเห็นว่า ขอหารือให้ คณะกรรมการกลาง 3 ระดับ พิจารณาการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ซึ่งมีข้อเสนอ โดยให้สามารถใช้บัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรียกมาบรรจุโรงเรียน สังกัดอปท.

โดย ก.กลาง เห็นว่า "เนื่องจากตามประกาศมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ของสพฐ. ไม่มีข้อกำหนดให้ขอใช้บัญชีของหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการอื่นได้ จึงไม่สามารถเรียกบัญชีของ สพฐ.มาบรรจุได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถขอให้บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ด้วย"

ปีที่แล้ว สถ. มีหนังสือสั่งการให้ อปท.ดำเนินการสำรวจข้อมูลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู สายงานของสถานศึกษาในสังกัด อปท.

ประเด็นนี้ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) แจ้ง ก.ถ. ว่า ส.ท.ท. ได้รับแจ้งจากสมาชิกว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีตำแหน่งอัตราครูว่างเป็นจำนวนมาก โดยมีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกไว้แต่ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถบรรจุครูทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวได้ทั้งหมด ทำให้โรงเรียนเทศบาลหลายแห่งขาดครูผู้สอนส่งผลกระทบต่อการเรียนและคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลทั่วประเทศ

ส.ท.ท. เสนอให้ใช้บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. เพื่อนำมาใช้ในการบรรจุทดแทนตำแหน่งอัตราครูที่ว่างของโรงเรียนเทศบาล

ครั้งนั้น ประธาน ก.ถ. สรุปว่า หาก อปท. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลดำรงตำแหน่งครู แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังดังกล่าวได้ เนื่องจากมีผู้สอบผ่านเป็นจำนวนน้อย จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเทศบาลขึ้นได้

ประกอบกับประกาศ ก.ถ. ได้กำหนดให้ อปท. อาจขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากอปท.หรือส่วนราชการอื่น ซึ่งมีหลักสูตร หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการเทียบเท่ากับมาตรฐานของ ก.พ. มาบรรจุเข้ารับราชการได้ โดยความยินยอมของอปท.หรือส่วนราชการนั้น

ขณะที่ ส.ท.ท. รายงานผลการสำรวจข้อมูลจำนวนครูที่เป็นอัตราว่างของโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ในเบื้องต้นมีโรงเรียนที่ขาดแคลนครูจำนวน 27 จังหวัด โรงเรียนจำนวน 76 แห่ง จำนวนครูที่เป็นอัตราว่างมากกว่า 300 อัตรา.


กำลังโหลดความคิดเห็น...