xs
xsm
sm
md
lg

สลน.เวียนหนังสือ คำสั่งสำนักนายกฯ แจ้ง ขรก. "พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค" นั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สลน.เวียนหนังสือแจ้งขรก.ภายใน คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 380/2562 นายกฯประยุทธิ์ลงนาม ตั้ง "พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค" ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

วันนี้ ( 26 ธ.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เวียนหนังสือภายในหน่วยราชการ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 380/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการเมือง มีใจความว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 จึงแต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

สั่งการ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ภายหลังจากที่ประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา4(1) รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการการเมืองพ.ศ. 2534 มาตรา8

โดนวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายพีระพันธุ์ เพิ่งได้คะแนนมากที่สุด 25 คะแนน ให้นั่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560.


กำลังโหลดความคิดเห็น...