xs
xsm
sm
md
lg

สถ. แจงแผนตั้งงบฯ64 "เงินเดือนครู/ลูกจ้าง" โรงเรียนสังกัดท้องถิ่น "ครูตามภารกิจ"รับ 9.4 พัน + ค่าครองชีพ 2 พัน เลื่อนขั้น 6% สวัสดิการพรึ๊บ!

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถ. แจงแนวทางตั้ง "เงินเดือนครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง" ปีงบฯ64 ให้สถานศึกษา/ศูนย์เด็กเล็ก จ้างครู "พนักงานตามภารกิจ" 9,400 บาท/เดือน บวกค่าครองชีพ 2 พัน จ้างทั่วไป 9,000บาท/เดือน บวกค่าครองชีพ 1 พัน ส่วนครูอัตราจ้าง 3 จชต.รับเพิ่ม 2.5 พัน/เดือน ส่วนเงินเดือนครู มีเงินเลื่อนขั้นประจำปี 6 % ค่าวิทยฐานะเต็มอัตรา ประกันสังคม สิทธิกบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับค่าการศึกษาของบุตร/ค่าเช่าบ้าน ตามสิทธิ

วันนี้ (20 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่มีสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อรับทราบแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็น "รายการเงินเดือนครู" "เงินเลื่อนขั้นประจำปี จำนวน 6%" รวมถึง"รายการค่าจ้างลูกจ้างประจำ" สำหรับบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. สังกัด อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

สำหรับ รายการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อัตราตามจำนวนที่ส่วนกลางจัดสรรให้) ประกอบด้วย "พนักงานจ้างตามภารกิจ" (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราละ 9,400 บาทต่อเดือน และ "พนักงานจ้างทั่วไป" ในโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน ในตำแหน่งที่ส่วนกลางจัดสรรอัตราให้ และตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง

โดยกรณีของรายการเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พนักงานจ้างตามที่ส่วนกลางจัดสรร) ให้ "พนักงานจ้างตามภารกิจ" ในอัตราละ 2,000 บาทต่อเดือน "พนักงานจ้างทั่วไป" ในอัตราละ 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับ "รายการเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้" ให้ คนละ 2,500 บาท/เดือน

ในส่วนของ "รายการเงินวิทยฐานะครู"สังกัด อปท. ให้ ครูชำนาญการ ได้คนละ 3,400 บาท/เดือน ครูชำนาญการพิเศษ คนละ 4,600 บาท/เดือน ครูเชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน ส่วนรายการเงินค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ เงินที่ข้าราชการครู/พนักงานครู ให้ได้รับในอัตราเท่ากับ เงินวิทยฐานะ "ชำนาญการพิเศษ" คนละ 4,600 บาท/เดือน "เชี่ยวชาญ" คนละ 9,900 บาท/เดือน

"รายการเงินประกันสังคม" ของพนักงานจ้าง เท่ากับ 10% (หักจากค่าตอบแทน 45% อปท. สมทบ 5%) รายการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ครูถ่ายโอน 8 % (ถ้ามี) (หักจากเงินเดือนครู 3 % , อปท. สมทบ 5 %) รายการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนถ่ายโอน (กสจ.) 6% (ถ้ามี) (หักจากค่าจ้าง 3 % , อปท. สมทบ 3 %)

รายการเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) (ถ้ามี) และ รายการค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้ฃอรับการประเมิน 1 ราย "วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ" อัตราคนละ 1,000 บาท "วิทยฐานะเชี่ยวชาญ" อัตราคนละ 3,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมี "รายการค่าการศึกษาของบุตร" และ ค่าเช้าบ้าน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถ. เพิ่งร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เตรียมโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข นำร่องใน 10 จังหวัด เชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงราย กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ขอนแก่น นนทบุรี ร้อยเอ็ด และยะลา เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กว่า 11,118 คน

"ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทุนเสมอภาค จะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขจาก กสศ. คนละ 3,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าครองชีพ ค่าเดินทางมาเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และป้องกันหลุดออกจากระบบการศึกษา ของ อปท."


กำลังโหลดความคิดเห็น...