xs
xsm
sm
md
lg

สภาพัฒน์ ผ่านเพิ่ม 14 แผนระดับ 3 หนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ล่าสุดแผนพัฒนาบุคลากร-งานวิจัย 20 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สภาพัฒน์ ผ่านเพิ่มเติม 14 ร่างแผนสาม สนับสนุนกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 เผยผ่านแล้ว 73 แผน จาก 27 กระทรวง/หน่วยงาน ชงครม.ได้เห็นชอบแล้ว 44 แผนงาน พบมีทั้งแผนยุทธศาสตร์วิจัย-นวัตกรรม พ่วงแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 20 ปี

วันนี้ ( 24 ต.ค.) มีรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาพัฒน์ ได้พิจารณาแผนระดับที่ 3 หรือแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 ล่าสุด ได้รับจากหน่วยงานรัฐเพื่อนำไปกลั่นกรอง ทบทวนให้สมบูรณ์ จำนวน 14 แผน ประกอบด้วย

1) ร่างแผนปฎิบัติการดัานการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินคัาและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

2) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (พ.ศ. 2560- 2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

4) ร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

5) ร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงสาธารณสุข

6) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2561-2573) กระทรวงสาธารณสุข

7) ร่างแผนปฏิบัติการสนับสบุนการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าชเรือนกระจกของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8) แผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2561-2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

9) แผนแม่บทการจัดทั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

10) ร่างแผนแม่บทการจัดการสารเคมี (พ.ศ. 2562-2580) กระทรวงสาธารณสุข

11) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ พ.ศ. 2561-2580 สำนักงาบพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

12) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 รายสาขา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14) แผนแม่บทรวมในการพัฒนาคูนย์คมนาคมพหลโยธิน (Integrated Master Plan Development at Phahonyothin Transport Center) กระทรวงคมนาคม

ขณะเดียวกันมี 2 แผน ที่ผ่านการพิจารณาในช่วงเดือนกันยายน 2562 ประกอบด้วย แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ (กระทรวงคมนาคม) โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ให้กระทรวงคมนาคม เร่งจัดทำแผนบูรณาการเส้นทางคมนาคมของประเทศ และให้กรมการขนส่งทางราง และ รฟท. ร่วมกับพิจารณาจัดทำแผนธุรกิจ

รวมถึงแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (กระทรวงคมนาคม) มีความเห็นเพิ่มเติมให้ กระทรวงคมนาคมรับไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ อาทิ กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 ในลักษณะเชิงผลลัพธ์ และเร่งจัดทำแผนบูรณาการเส้นทางคมนาคมของประเทศ

ขณะเดียวกัน มีหน่วยงานจัดส่งแผนระยะ 3 เพื่อพิจารณาแล้ว 73 แผน จาก 27 กระทรวง/หน่วยงาน โดย ครม.ได้เห็นชอบแล้ว 44 แผนงาน.


กำลังโหลดความคิดเห็น...