xs
xsm
sm
md
lg

จ่อแจกอีก 28 จังหวัด มท.2 สั่งรังวัดทำแผนที่ออกโฉนดที่ดินแจกชาวบ้าน ปีงบฯ63 กว่า 8 หมื่นแปลง ฝัน!แจกโฉนดฯเดือนครั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เริ่มแล้ว! "แผนรังวัดทำแผนที่" จ่อแจกเพิ่มอีก 28 จังหวัด มท.2 สั่งรังวัดออกโฉนดที่ดินแจกประชาชน ปีงบฯ63 ตามนโยบายรัฐบาล กำหนดเป้า 8 หมื่นแปลง ส่งเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเดินเท้า ใช้งบรวมกว่า 190 ล้าน พ่วงเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจแผนที่ ตามนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า ตามเขตที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน ฉนวนข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ เริ่ม 1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย. 63 ใน 12 ศูนย์ 125 สายสำรวจ คาดแจกโฉนดที่ดินให้แก่ชาวบ้านได้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

วันนี้ (16 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ลงนามโดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (กำกับกรมที่ดิน) ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ใจความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. กระบี่ 2. กำแพงเพชร 3. ขอนแก่น 4. ชัยภูมิ 5. เชียงราย 6. เชียงใหม่ 7. ตรัง 8. ตาก 9. นครพนม 10. นครราชสีมา 11. นครศรีธรรมราช 12. นราธิวาส 13. น่าน 14. บึงกาฬ 15. ปัตตานี 16. พังงา 17. พิษณุโลก 18. แพร่ 19. มุกดาหาร 20. ยะลา 21. ลำปาง 22. ลำพูน 23. สงขลา 24. สุโขทัย 25. หนองคาย 26.หนองบัวลำภู 27. อุดรธานี และ 28. อุบลราชธานี

ทั้งนี้ เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

สำหรับ การทำการสำรวจเพื่อรังวัดดังกล่าว ถือเป็นนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ที่้ต้องการพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญการเพิ่มพื้นที่ ป่าไม้ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน และป่าชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเชียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจัง โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก

"กรมที่ดิน ได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งแนวเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ พื้นที่ทำกินของเกษตรกร"

โดยได้พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาการรังวัดและทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการนำเทคโนโลยี จัดทำข้อมูลตำแหน่งรูปแปลงที่ดินในระบบ Digital ด้วยการยกระดับการรังวัดที่ดินเป็นแผนที่ขั้น 1

กรมที่ดิน ได้นำเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำรวจรังวัดในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยมีความถูกต้องแม่นยำสูง และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ ลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้งและประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังชี้แนวเขตตลอดจนเป็นการลด ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรังวัดที่ดิน

"กำหนดเป้าหมายดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58, 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 80,000 แปลง โดยดำเนินการสำรวจรังวัดในพื้นที่ 28 จังหวัด จำนวน 12 ศูนย์ 125 สายสำรวจ ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 190,000,000 บาท โดยใช้ข้าราชการและลูกจ้างเหมาบริการกว่า 1 พันคน เดินสำรวจ"

โดยงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จะดำเนินการในพื้นที่ที่ยังไม่มีระวางแผนที่ หรือบริเวณที่มีระวางแผนที่แล้ว แต่ยังมีงานตกค้างอยู่เป็นกลุ่มๆ ปริมาณงานเหมาะสมกับการเดินสำรวจฯ กำหนดมาตรฐานการทำงาน 50 แปลง/สาย/เดือน
และ งานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน ดำเนินการในเขตพื้นที่ที่มีโฉนดที่ดินที่ ที่ยังไม่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องสูง รวมทั้งเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในระวางแผนที่ที่ประกาศสอบเขตที่ดิน โดยกำหนดมาตรฐานการทำงาน 100 แปลง/สาย/เดือน

สำหรับการดำเนินการ เพื่อแจกโฉนดที่ดิน ให้แต่ละศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ แจกโฉนดที่ดินให้แก่ ราษฎรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง.


กำลังโหลดความคิดเห็น...