xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กฉิ่ง" เยียวยา อดีตผู้ว่ากาฬสินธุ์ "ณัฐภักร สุวรรณประทีป " เหยื่อ ม.44 คสช. อาวุโสสุดนั่ง "หัวหน้าฯผู้ตรวจ" แบ่งงานใหม่ "6 ผู้ตรวจฯมท."

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"บิ๊กฉิ่ง" เซ็นแบ่งหน้าที่ 6 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตั้ง"ณัฐภักร สุวรรณประทีป " อดีตผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ที่ถูก ม.44 เข้ากรุทำเนียบรัฐบาล ยุค คสช. เข้าไลน์ "อาวุโสสูงสุด" นั่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้งานตรวจราชการส่วนกลาง ส่วน"นิพันธ์ บุญหลวง" เป็น รองหัวหน้าฯ เผยอำนาจเพิ่มเติม "หัวหน้าฯ/รองหัวหน้า" มีอำนาจตรวจราชการครอบคลุมทุกเขต ส่วนพื้นที่จังหวัด ที่ไม่มีผู้ตรวจราชการฯ ให้"ปลัดฯมหาดไทย" พิจารณามอบหมายเป็นกรณี

วันนี้ ( 15 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ ฉบับแรกแต่งตั้งให้นายณัฐภักร สุวรรณประทีป เป็น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้นายนิพันธ์ บุญหลวง เป็น รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

โดยผู้รักษาการในตำแหน่งนี้ ให้รองหัวหน้าผู้ตรวจฯปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าผู้ตรวจฯในกรณีไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และหากไม่มีผู้รักษาการฯ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตามอาวุโส ประกอบด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ นายสมชาย บำรุงทรัพย์ และนายสมบูรณ์ ศิริเวช รักษาการต่อไป

ส่วนฉบับที่สอง แต่งตั้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รับผิดชอบเขตผู้ตรวจราชการ โดยให้ 6 ผู้ตรวจฯ รับผิดชอบดังนี้

นายณัฐภักร สุวรรณประทีป รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยส่วนกลาง รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จ.กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

นายนิพันธ์ บุญหลวง รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ.เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

นายรังสรรค์ ตันเจริญ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จ.ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง

นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จ.จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

"มีการเพิ่มเติม ให้หัวหน้าฯ และรองหัวหน้าผู้ตรวจฯ มีอำนาจตรวจราชการให้ครอบคลุมทุกเขตตรวจราชการ ในกรณีที่จำเป็นและเพื่อความเหมาะสม ปลัดกระทรวงฯ หรือหัวหน้าผู้ตรวจฯ อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจฯ ไปปฏิบัติราชการพิเศษเรื่องนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบได้"

ส่วน กรณีพื้นที่จังหวัด ที่ไม่มีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการให้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณามอบหมายเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ นายณัฐภักร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามยกเลิกคำสั่งสำนักงานผู้ตรวจฯ เมื่อ 12 ก.ค.2562 ที่ให้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
โดยล่าสุดให้แต่งตั้ง 10 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เพื่อเข้ามาสนับสนุนงานคณะผู้ตรวจฯ รับผิดชอบงานเขตตรวจราชการของผู้ตรวจทั้ง 6 ราย.

ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรี 6 ส.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบตามกระทรวงมหาดไทย เสนอให้รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย) โดยรับโอน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักปกครองสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ไปรับราชการทางสังกัด กระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากเมื่อ ปี 2560 มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 20/2560 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีเนื้อหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพ้นจากตำแหน่งเดิมมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถึง 6 ราย.


กำลังโหลดความคิดเห็น...