xs
xsm
sm
md
lg

สลค.เวียนหนังสือมตินายกฯ พบ ขรก.ระดับสูง ฉบับล่าสุด เร่งตามคดีรัฐ-เอกชน รับผู้นำ 18 ประเทศถกอาเซียนซัมมิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สลค.เวียนหนังสือมติ “นายกฯ พบ ขรก.ระดับสูง” ฉบับล่าสุด สั่งติตตามคดีความที่รัฐบาลเป็นคู่กรณีกับเอกชน เตรียมการรับผู้นำ 18 ประเทศร่วมถกอาเซียนซัมมิต ให้ความสำคัญสุด เตรียมพร้อมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เน้นศึกษา 4 ข้อกฎหมายบริหาราชการแผ่นดิน เพิ่มรูปแบบสื่อสารออนไลน์กับประชาชน

วันนี้ (9 ต.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและเทียบเท่า รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับหัวหน้าส่วนทุกระดับ ครั้งที่ 3/2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีสำนักงาน ก.พ.เป็นเจ้าภาพ เพื่อรัฐบาลจะได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ

โดยตอนหนึ่ง นายกรัฐมนตรีขอให้หัวหน้าทุกส่วนราชการติดตามคดีความที่รัฐบาลเป็นคู่กรณีกับเอกชน โดยเฉพาะส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (อาเซียนซัมมิต) ซึ่งจะมีผู้นำจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 18 ประเทศ

“ให้ความสำคัญเตรียมการ เตรียมพร้อมพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

นอกจากนี้ ในส่วนของการเตรียมพร้อมเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ รวมถึงความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน

ประกอบด้วย พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ.การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ในการนี้ยังสั่งการให้ทุกส่วนราชการเพิ่มรูปแบบการสื่อสารกับประชาชนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการให้เข้าถึงข้อมูล รับรู้ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของราชการ ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นกำลังโหลดความคิดเห็น...